Helsingør Kommune rummer store naturmæssige værdier og huser bl.a. en række dyr, svampe og planter, som enten er sjældne eller helt mangler andre steder i landet. I Kommuneplan 2013 udtrykker kommunen et ønske om aktivt at beskytte naturen, øge biodiversiteten og forbedre vandkvaliteten i åer, søer og kystvande.

På mange punkter er naturen dog stadig udfordret. Det gælder bl.a. byudviklingen og infrastrukturen, som bidrager til en øget fragmentering af naturområderne og begrænser dyrenes og planternes spredningsmuligheder. Det vil kommunen afhjælpe ved spredningskorridorer samt en forbedring af eksisterende eller etablering af nye naturområder.

Ønsket om en naturrig kommune sætter samtidig en grænse for, hvor meget byerne fysisk kan udvide sig. Byudviklingen i Helsingør Kommune skal derfor ske ved at skabe mere by på den samme plads. For at kompensere for den øgede byfortætning skal adgangen til bynære skove og strande forbedres.

Helsingør Kommune har i forvejen et forholdsvis stort skovareal, og alle større byer i kommunen ligger tæt på et eller flere skovområder. I forbindelse med et nationalt ønske om at øge landets skovareal til 20‑25 % inden 2090 har Helsingør Kommune udpeget endnu et område vest for Kvistgård til rejsning af ny skov.

Naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000-områder

I Helsingør Kommune er 1.307 områder beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. De dækker tilsammen 1.425 ha, hvilket svarer til knap 12 % af kommunens samlede areal. Heraf udgør søer og moser langt den største andel.

De største fredninger i kommunen er den 806 ha store fredning af Hellebækgård med bl.a. Hammermølle Skov og Hellebæk Kohave samt fredningen langs Esrum Søs nordøstlige hjørne. Derudover omfatter de fredede naturområder i kommunen bl.a. et område ved Gurre Sø, Hornbæk Sø, Horneby Ås, Den Grønne Vestkile, kystkilen ved Rørtang og Færgevejskilen samt den nordlige del af fredningen af den 333 ha store kystkile ved Kelleris. Dertil kommer en lille andel af det fredede naturområde Rusland på grænsen til Gribskov Kommune.

Flere naturområder er desuden omfattet af EU’s habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver. I Helsingør Kommune udgøres disse Natura 2000-områder af fire habitatområder. En del af havet ud for kommunens nordvestkyst indgår desuden i habitatområdet Gilleleje Flak og Tragten.

En væsentlig del af Helsingør Kommune, herunder Hornbæk Plantage, Klosterris Hegn, Teglstrup Hegn, Horserød Hegn og Gurre Sø, er udset til at indgå i den kommende Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Nationalparken åbner d. 29 maj 2018.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Helsingør Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning

Eksterne links