I slutningen af januar 2016 måtte endnu et sommerhus ved Nørlev Strand give op over for kysterosionen. Efter flere dage med hårdt vejr knækkede det midt over og faldt ned på stranden.
.

I forvaltningen af landskabet ønsker Hjørring Kommune at øge den biologiske mangfoldighed, skabe et naturnetværk af grønne korridorer mellem eksisterende naturområder samt forbedre den bynære natur. Det skal ske ud fra hensyn til både bosætning, erhverv og turisme.

Den særlige natur har medført, at meget af kommunens areal er beskyttet af enten fredninger, Naturbeskyttelseslovens § 3 eller af EU’s fuglebeskyttelses- og habitatdirektiver. De fleste af disse beskyttede områder ligger i tilknytning til kysten, som rummer nogle af kommunens største naturværdier.

Kysterne er blandt kommunens vigtigste turistattraktioner, men den stadige kysterosion af især vestkysten volder store problemer. Det er kommunens politik, at kysterne skal fremstå så naturlige og uberørte som muligt, men diskussionen om, hvad der skal beskyttes, er hele tiden aktuel, da havet æder mere og mere af kysten og derved truer flere ejendomme. I 2014 og igen i 2016 gik det eksempelvis ud over sommerhuse ved Nørlev Strand, men også ved Lønstrup og Nørre Lyngby er der sommerhuse, som er tabt til havet. Især Nørre Lyngby har måttet holde for, og kysterosionen har taget mange huse og veje her. For at bremse kysterosionen er der flere steder etableret kystbeskyttelse, ligesom de mest udsatte sommerhusejere visse steder har opbygget massive stensætninger på kysten neden for deres huse.

Ud over den almindelige natur- og landskabsforvaltning har kommunen i sit naturpolitiske arbejde også satset på projekter, der både kan bidrage til naturdebatten og -forvaltningen. Et eksempel er Naturmødet, som første gang fandt sted i Hirtshals d. 26.-28. maj 2016. Dette politiske, folkelige og faglige arrangement samler interessegrupper og enkeltpersoner på tværs af faggrupper og forskelle i natursyn. Naturmødets mål er at forandre og forbedre forholdet til og udnyttelsen af naturen, hvilket bl.a. skal ske ved at lade modstridende holdninger og natursyn mødes.

Naturbeskyttelse

Violetrandet ildfugl
Violetrandet ildfugl
Af .

I 2015 var 12.679 naturarealer i Hjørring Kommune beskyttede efter § 3 i Naturbeskyttelsesloven. Det er mere end i nogen anden kommune i Danmark. Det store antal hænger sammen med variationen i landskabet. De mange ådale med stejle skrænter har udbredte mose- og engområder med overdrev på skråningerne, ligesom det kuperede terræn med stejle morænebakker har skabt en mosaik af små naturområder.

Der var fredskovspligt på 7.183 ha skov i 2015, og flere nye skovrejsningsprojekter er i gang. Nogle af de største er erstatningsskov for fx motorvejs- og jernbanebyggerier. Der plantes nye skove ved Sindal, Hjørring og Løkken. Skovene bliver etableret i samarbejde mellem kommunen og Naturstyrelsen.

Kommunen har 76 egentlige fredninger, som i alt dækker et areal på 2.168 ha. Mange af de små fredninger er kirkebeskyttelseszoner, mens resten hovedsagelig er naturområder. De ældre fredninger er ofte landskabsfredninger, herunder fredninger, der forhindrer etablering af nye sommerhusområder. Derimod er de nyere fredninger typisk bestemte naturtyper med særlige plejehensyn. Det gælder eksempelvis flere gamle løvskove, der skal udlægges som urørt skov.

Flere af disse fredninger er også omfattet af EU’s fuglebeskyttelses- og habitatdirektiver. Der er seks af disse Natura 2000-områder i Hjørring Kommune samt tre marine Natura 2000-områder i havet ud for kommunen. De seks Natura 2000-områder, som alle er habitatområder, er Rubjerg Knude og Lønstrup Klint; Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver Å; Uggerby Klitplantage og Uggerby Ås udløb; Tislum Møllebæk; Tolne Bakker samt en lille del af Råbjerg Mose, som dog hovedsagelig ligger i Frederikshavn Kommune. I Hjørring Kommune dækker de tilsammen et areal på 1.713 ha.

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne er både arter og naturtyper. Den vigtigste art for udpegningerne i Hjørring Kommune er orkideen mygblomst, mens de vigtigste naturtyper er stabile kystklitter med urteagtig vegetation, kystklitter med havtorn, fugtige klitlavninger, surt overdrev, tidvis våd eng, kildevæld, rigkær og bøg på mor.

Videre læsning

Læs mere om Natur og landskab i Hjørring Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning