Isen dækker Fæstningskanalen lige nord for Gammel Køge Landevej på en kold februardag. Kanalen udgør voldgraven i Vestvolden, der blev anlagt 1888‑92 som en del af Københavns Landbefæstning.
.

Hvidovre Kommunes grønne områder domineres af »den grønne hestesko«, der som et bælte strækker sig langs bl.a. Vestvolden og Avedøresletten i vest, Mågeparken i syd og kysten ud mod Kalveboderne i øst. Områderne er en del af fingerbyens indre grønne kiler og har en stor regional og lokal rekreativ værdi. Derfor ønsker kommunen også at fastholde og styrke den grønne struktur ved fx at forbedre adgangsforholdene og opholdsmulighederne.

De grønne områder rummer større og mindre naturområder, og fra kommunens side er der et ønske om at bevare og forbedre levesteder og spredningsmuligheder for dyre- og plantelivet. Det til trods har kommunen ikke udpeget nogen biologiske kerneområder. Til gengæld er størstedelen af »den grønne hestesko« udpeget som spredningskorridor, der støder op til og forbinder biologiske kerneområder i nabokommunerne med hinanden.

Naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000

I Hvidovre Kommune er 43 naturområder beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Tilsammen dækker de 26 ha, hvilket svarer til lidt over 1 % af kommunens areal.

Derudover har kommunen fire landskabsfredninger. Bortset fra fredningen Rebæk Sø og dens omgivelser fra 1947 består de fredede områder af større sammenhængende landskabsfredninger, der deles med andre kommuner. Størst er fredningen af Vestvolden, som i Hvidovre Kommune også omfatter Mågeparken og en del af Avedøresletten. Fredningen af Vestvolden fortsætter nordpå langs kysten ud til Kalveboderne i den store fredning af Kalvebodkilen, som også rummer bl.a. Kalvebod Fælled i Københavns og Tårnby Kommuner. Hertil kommer den fredede Harrestrup Ådal, hvoraf en lille del strækker sig ind over grænsen til Hvidovre Kommune i øst.

Det eneste naturområde, der er beskyttet af EU’s fuglebeskyttelses- og habitatdirektiver, er Natura 2000-området Vestamager og havet syd for, som i Kalveboderne støder op til Hvidovre Kommune.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Hvidovre Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning