Lav hindebæger er gået tilbage i takt med tilgroningen af strandengene og betragtes som ret sjælden i Danmark. På Fyns Hoved og Jøvet kan man dog stadig opleve den, når den i juli-september blomstrer i stort tal over strandengene i sarte, blegrosa farver, og i forbindelse med Strukturreformen i 2007 blev lav hindebæger derfor udpeget som en særlig ansvarsart for Kerteminde Kommune.
.
Larven af sort pragttorbist lever udelukkende i trøsket ved af forskellige løvtræer, især eg, og den dybsorte bille med de flødefarvede pletter er derfor tæt knyttet til løvskov med gamle træer og døde stammer på skovbunden. Sort pragttorbist har altid været sjælden i Danmark, og i løbet af 1900-tallet oplevede den en yderligere tilbagegang. I dag findes den kun med sikkerhed i Knudsskov på Knudshoved Odde samt på Romsø, hvor den til gengæld har en forholdsvis stor bestand.
.

Kerteminde Kommune rummer en række værdifulde naturområder samt store karakteristiske landskaber. Det er byrådets mål at bevare den biologiske mangfoldighed samt at understrege den visuelle forskel mellem by og land og at forbedre adgangen til naturområderne. I den forbindelse har kommunen bl.a. udpeget en række sårbare og særlig karakteristiske landskaber, heriblandt alle landskaber på Hindsholm fra Fyns Hoved til Munkebo, inklusive Romsø. For at sikre biodiversiteten skal der desuden udpeges økologiske forbindelser, så dyr og planter kan sprede sig mellem de adskilte naturområder. Dette arbejde skal koordineres med de omkringliggende kommuner, så indsatsen kan udbygges over kommunegrænsen. For at bevare halvøens særlige landskaber er skovrejsning uønsket på Hindsholm. Til gengæld har kommunen udpeget et areal på ca. 1.900 ha syd for Kerteminde til ny skovrejsning, hvilket vil øge det samlede skovareal fra 9 % til 16 %.

Naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000

I 2020 var ca. 1.500 naturområder i Kerteminde Kommune beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Tilsammen dækker de 1.450 ha, svarende til ca. 7 % af kommunens areal. Derudover er 787 ha eller 3,8 % af kommunen beskyttet af fredninger. Blandt de største natur- og landskabsfredninger er Fyns Hoved, Romsø, fredningerne langs Kerteminde Fjord, Måle Bakke og Urup Dam samt herregårdslandskaberne ved bl.a. Hverringe og Broløkke.

En del af kommunen er desuden beskyttet af EU’s habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver, hvilket udmønter sig i fire Natura 2000-områder, der omfatter fire habitatområder og to fuglebeskyttelsesområder. Tre af områderne har hele deres areal inden for kommunegrænsen, og kun Natura 2000-området Odense Fjord må deles med nabokommunerne. Derudover huser kommunen de to natur- og vildtreservater Odense Fjord og Mejlø i Lillestrand. Tilsammen dækker de 2.555 ha, hvoraf en stor del af Odense Fjord dog ligger uden for kommunen.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Kerteminde Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning