Som en balletdanser klædt i hvidt springer en sølvhejre elegant hen over det lave vand i Tryggelev Nor. Siden 1980’erne har sølvhejren optrådt med stigende hyppighed i den danske natur. Fra år 2000 blev den en fast årlig gæst, og i 2014 slog den sig ned som dansk ynglefugl. Netop Tryggelev Nor på Sydvestlangeland er blandt de steder, som har kunnet fremvise det største antal sølvhejrer; i 2011 besøgte et dusin sølvhejrer det store vådområde, og i 2020 nåede antallet op på omkring en snes af de hvide fugle.
.

Naturen i Langeland Kommune rummer stedvis ganske store naturværdier, ligesom den spiller en vigtig rolle for bosætningen og tiltrækningen af turister. For netop at styrke turisme, friluftsliv og bosætning samarbejder Langeland med de tre andre sydfynske kommuner i interessentskabet Naturturisme I/S. I 2018 stod selskabet også bag etableringen af Geopark Det Sydfynske Øhav, som man arbejder på at få anerkendt som UNESCO Global Geopark.

Sammen med Naturstyrelsen og med input fra ca. 30 borgere udarbejdede kommunen i 2013 Landskabsatlas for Langeland Kommune, der formidler den kommunale landskabskarakter‑analyse og indgår som en del af kommunens forvaltningsgrundlag.

Naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000

Mere end 2.000 små naturområder i Langeland Kommune er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Tilsammen dækker de omkring 8 % af kommunens areal.

Dertil kommer godt 30 tinglyste fredninger af forskellig karakter og størrelse. Blandt de største natur‑ og landskabsfredninger er fredningen af Tryggelev Nor på ca. 122 ha, Fredmose på ca. 65 ha og Ristinge Klint på ca. 25 ha. Andre betydelige fredninger er Borgsø og slotsparken ved Tranekær på ca. 67 ha samt herregårdslandskabet ved Skovsgård på ca. 385 ha.

Langeland Kommune huser desuden to Natura 2000‑områder, som tilsammen omfatter to habitatområder og to fuglebeskyttelsesområder. I nord og nordvest støder Natura 2000‑området Centrale Storebælt og Vresen også op til kommunen, mens det marine Natura 2000‑område Stenrev sydøst for Langeland ligger ud for kommunens sydøstkyst. Derudover indgår kommunens centrale vestkyst i Ramsarområdet Sydfynske Øhav.

En stor del af Det Sydfynske Øhav er også udlagt som natur- og vildtreservat. Det sætter en række begrænsninger for jagt og færdsel og betyder bl.a., at der er færdselsforbud på den nordlige del af Strynø Kalv fra d. 1. marts til d. 15. juli.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Langeland Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning