For at bevare og styrke naturværdierne har Middelfart Kommune udarbejdet en naturkvalitetsplan, hvor naturområderne er blevet målsat ud fra deres naturmæssige kvaliteter. De fordeler sig på fire forskellige kategorier, hvoraf 43 % er af international eller national betydning, 26 % er af national eller regional betydning, 9 % er af regional betydning, og 22 % er af regional eller lokal betydning. Målsætningskategorierne benyttes bl.a. til at prioritere forvaltningen af de enkelte områder.

I henhold til målet i det nationale skovprogram om at øge det samlede danske skovareal til 20‑25 % inden udgangen af det 21. århundrede har Middelfart Kommune desuden udpeget en række områder til mulig ny skovrejsning. Områderne ligger især langs sydvestkysten og omfatter bl.a. Svinø, Fønsskov og området ved Tybrind Vig.

Derudover indgår hele kommunens kyst i Naturpark Lillebælt. Naturparken blev til i et samarbejde mellem Middelfart, Fredericia og Kolding Kommuner og certificeret som naturpark under Friluftsrådets mærkningsordning d. 11. december 2017.

Naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000

I Middelfart Kommune er mere end 2.000 naturområder beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Tilsammen dækker de 2.194 ha, svarende til ca. 7 % af kommunens areal. Dertil kommer 32 fredninger. De 19 er kirkefredninger, mens resten omfatter natur- og landskabsfredninger samt forskellige kulturhistoriske fredninger. Kommunens to største fredninger udgøres af Wedellsborg Banker og området ved Røjle Klint på hhv. 230 og 94 ha.

En del af kommunen er beskyttet af EU’s habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver. Det kommer til udtryk i tre Natura 2000-områder, som tilsammen omfatter tre habitatområder og to fuglebeskyttelsesområder. Lillebælt er også udpeget som Ramsarområde, og i nord sniger Ramsarområdet Kysten ved Nærå og Æbelø sig ind i kommunen fra nordøst.

Derudover blev Gamborg Nor udpeget som natur- og vildtreservat i 1940, hvilket bl.a. forhindrede en tørlægning af det inddæmmede område. Også den del af Lillebælt, der strækker sig fra den gamle Lillebæltsbro og op til Fredericia og Strib, er udlagt som natur- og vildtreservat.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Middelfart Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning