Hvepseedderkoppen kan findes på skrænterne på Mogenstrup Ås. Det er en sydeuropæisk art, som dukkede op i Danmark i 1992. Man mener, at klimaændringer har bevirket, at hvepseedderkoppen nu kan trives herhjemme, fordi vejret er blevet lidt lunere. Edderkoppens navn skyldes, at den med sine striber ligner en hveps. Det betyder formentlig, at rovdyr afholder sig fra at angribe den.
.

Næstved Kommune har i perioden 2009‑21 arbejdet efter en såkaldt Grøn Plan, hvor man har sat fokus på forvaltningen af natur og landskab samt befolkningens brug af naturen.

Kommunen har fx haft særlig opmærksomhed på vandløbene, hvor man har samarbejdet med lodsejere om at bringe kommunens vandløb tilbage til en mere naturlig og varieret tilstand. Eksempelvis har man genoprettet slyngninger på vandløbene og oprettet enge omkring vandløbene. Engene kan være med til at reducere udledningen af kvælstof til vandløbene. Man vil også forsøge at lave en mere skånsom vedligeholdelse af vandløbene i fremtiden. Et særligt fokus i kommunen er udsving i vandløbenes vandstand, som man vil forsøge at reducere for at gøre vandløbene mere robuste til gavn for dyr og planter.

Der har også været fokus på en række truede eller uddøde arter som klokkefrø og hvidfinnet ferskvandsulk, hvor man bl.a. med hjælp fra samarbejdspartnere har prøvet at sikre arternes forekomst i kommunen. Næstved Kommune samarbejder også med Naturstyrelsen, bl.a. omkring skovene i kommunen.

Kommunen har defineret en række særlige indsatsområder i det åbne land, hvor man har arbejdet særlig meget med natur og friluftsliv. Det gælder fx istidslandskaberne i flere områder, og kommunens store moseområder, hvor man vil skabe mere vild natur. Desuden har man koncentreret sig meget om grønne områder i en række af kommunens byer.

Den Grønne Plan har haft til mål at give borgerne naturoplevelser tæt på, hvor de bor, og man har derfor haft fokus på at formidle, hvilke muligheder der er. Samtidig har man søgt at skabe nem adgang til mange af naturområderne, hvad enten det er små naturområder nær tættere bebyggelse, eller om det er større naturområder. Et eksempel på dette er opkøbet af en feriekoloni på Enø – et opkøb, der sikrede publikum adgang til Enø Overdrev. Et andet eksempel er stisystemet Den grønne ring omkring Næstved. Endnu et eksempel er en bro over Suså i forbindelse med stisystemer i området mellem Næsby og Vester Broby.

Naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000

Næstved Kommune er præget af den næringsrige jordbund med mange små og enkelte store naturområder. I alt udgør de beskyttede naturtyper ca. 9 % af kommunens areal, enge 1,65 %, strandenge 0,66 %, moser 2,23 %, overdrev 0,46 %, heder 0,001 %, søer 2,05 % og vandløbene ca. 2 %.

Fire områder er udpeget som Natura 2000-område: Præstø Fjord, Suså (med Slagmosen og Tystrup-Bavelse Søerne, Rådmandshaven, Holmegaards Mose og Porsmose), Karrebæk og Dybsø Fjorde og en del af kystskrænterne ved Karrebæksminde Bugt.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Næstved Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning