Færgen krydser Randers Fjord på sin korte vej mod Udbyhøj. Norddjurs og Randers Kommuner har længe arbejdet på at få fjorden certificeret som naturpark under Friluftsrådets mærkningsordning. I 2014 blev Randers Fjord godkendt som pilotnaturpark, og det forventes, at den kan blive fuldgyldig naturpark i 2018.

.

Spættede sæler hviler sig på Totten, som udgør den nordøstlige spids af Anholt. Totten er udpeget som sælreservat, og der er derfor ikke offentlig adgang. Fra pladsen ved Anholt Fyr er der dog god udsigt til reservatet, og med kikkert eller teleskop kan man tage de mange spættede sæler og noget større gråsæler i nærmere øjesyn.

.

Norddjurs Kommune har en varieret natur. I de naturområder, som er udpeget efter Naturbeskyttelseslovens § 3, skal naturindholdet øges gennem bl.a. naturpleje og -genopretning. Prioriteringen i forvaltningen sker ud fra Naturkvalitetsplan 2017, som målsætter områderne efter en kvalitetsvurdering fra A til C, hvor A har den højeste naturkvalitet, og C den ringeste. Samtidig friholdes arealer, der potentielt kan genoprettes som vådområder, fra byggeri. Ud over de naturmæssige værdier skal de genoprettede vådområder bidrage til fjernelse af kvælstof og fosfor fra landbruget.

Også skovene er af stor værdi, og kommunen planlægger at fordoble det i forvejen betydelige skovareal. Sammen med byudviklingen og udbygningen af infrastrukturen har skovrejsningen medvirket til en reduktion i landbrugsarealet på ca. 2 % i perioden 2011‑15. Kommunen ønsker at bevare og videreudvikle styrkepositionen inden for fødevareproduktion, men vil koncentrere og prioritere den intensive landbrugsproduktion på de mest værdifulde landbrugsjorder.

Derudover lægger Norddjurs Kommune vægt på, at så mange som muligt får let og uhindret adgang til naturen. Derfor skal adgangen sikres og forbedres, samtidig med at formidlingen af de mange naturoplevelser øges.

Naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000

I Norddjurs Kommune er 2.444 naturområder beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Tilsammen dækker områderne 5.424 ha, hvilket svarer til ca. 7 % af kommunens areal.

Til gengæld er der forholdsvis få naturfredninger i kommunen. De største er ØrkenenAnholt, Dystrup-Ramten Søerne, Fornæs og Grenaa Kommuneplantage. Dertil kommer Sødring Vildtreservat, som ligger i den nordvestligste del af Norddjurs Kommune ved Randers Fjords udløb, samt sælreservatet på Totten på Anholt.

Flere naturområder er desuden beskyttet af EU’s habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver. I kommunen omfatter disse Natura 2000-områder tre habitatområder, tre fuglebeskyttelsesområder og to Ramsarområder.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Norddjurs Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning

Eksterne links