Beliggenheden ud til Storebælt giver Nyborg Kommune en del kystnær natur, og det er også langs kysten, man finder nogle af de største naturværdier. Naturen og landskabet er dog udfordret af bl.a. en betydelig infrastruktur som Storebæltsforbindelsen og Fynske Motorvej samt påvirkningen fra det omfangsrige landbrug. Da naturen spiller en vigtig rolle for både bosætning og turisme, udarbejdede kommunen i 2015 en generel naturpolitik, som ikke kun havde fokus på biodiversiteten, men også på naturformidling og friluftsliv.

For at sikre den biologiske mangfoldighed arbejder naturforvaltningen på at udvikle større sammenhængende naturområder. Samtidig har kommunen udpeget et netværk af økologiske forbindelser, der skal gøre det muligt for dyr og planter at sprede sig mellem de ofte fragmenterede naturområder.

Det samlede skovareal i kommunen ligger under landsgennemsnittet, og for at nå målsætningen i Danmarks Nationale Skovprogram om, at 20‑25 % af landet skal være skovdækket inden udgangen af det 21. århundrede, er der udpeget flere områder til mulig ny skovrejsning. Områderne ligger bl.a. omkring Nyborg og Refsvindinge samt ved Aunslev og Hjulby.

Naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000

I 2020 var 1.606 naturområder i Nyborg Kommune beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Tilsammen dækkede de 1.520 ha, svarende til 5,5 % af kommunens areal. Dertil kommer ca. 40 individuelle fredninger, som spænder fra landskabsfredninger, fredning af biologiske værdier, træer og alléer samt gamle driftsformer som stævningsskov til forskellige kulturhistoriske fredninger. Det største fredede areal i kommunen udgøres af den ca. 720 ha store fredning af Holckenhavn Gods, som i nord slutter sig til fredningen af Holckenhavn Fjord. Dernæst følger fredningerne af Knudshovedhalvøen ud mod Storebælt og Nyborg Fjord samt herregårdslandskabet ved Hindemae.

Der er hverken natur- og vildtreservater, fuglebeskyttelsesområder eller Ramsarområder i kommunen. Til gengæld er der fire Natura 2000-områder, som omfatter fire habitatområder. Kun de to områder Kajbjerg Skov og Østerø Sø har hele deres areal inden for kommunegrænsen. Området Søer ved Tårup og Klintholm deles med Svendborg Kommune, mens det 63.198 ha store område Centrale Storebælt og Vresen, der omfatter en betydelig del af Storebælt, følger det meste af kommunens kyst og strækker sig ind over land på nordsiden af Knudshovedhalvøen.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Nyborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning