I forvaltningen af naturen og landskaberne lægger kommunen især vægt på, at naturindholdet og -kvaliteten i de beskyttede områder styrkes. Samtidig skal især kystlandskaberne samt områder med særlige landskabelige og geologiske interesser beskyttes.

Det samlede naturbeskyttede areal skal opretholdes og om muligt øges, hvorfor kommunen har udpeget en række potentielle naturområder. Her er der typisk tale om landbrugsjorder, som på sigt skal drives ekstensivt eller helt udgå af den landbrugsmæssige drift. I forbindelse med Danmarks nationale skovprogram, hvor landets skovareal skal øges til 20‑25 % inden for en trægeneration, har Odder Kommune desuden udpeget arealer på i alt ca. 790 ha til ny skovrejsning. De nye potentielle skovområder ligger bl.a. ved Odder, Neder Randlev og Bovlstrup.

En betydelig del af forvaltningen handler også om at sikre befolkningen adgang til især kystområderne, som rummer store kulturhistoriske og geologiske samt natur- og landskabsmæssige kvaliteter. Det skal bl.a. ske ved at forbedre de eksisterende stier og markveje i landskabet.

Naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000

I Odder Kommune er 881 naturområder beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Tilsammen dækker de 1.071 ha, hvilket svarer til knap 5 % af kommunens areal. De fredede områder er endnu mere omfattende og udgør i alt ca. 11 % af kommunen. Mange af fredningerne er på kun ganske få hektar, men det opvejes af den ca. 368 ha store fredning af området omkring godset Rathlousdal, den 1.580 ha store fredning ved Sondrup og Åkær Ådal samt den 318 ha store fredning af Tunø. Derudover huser kommunen Ramsarområdet Horsens Fjord og Endelave samt Natura 2000-områderne Kysing Fjord i nord og Horsens Fjord, havet øst for og Endelave i syd. Disse tre områder må dog alle deles med nabokommunerne.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Odder Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning