Med blikket og de kraftige teleskoper stift rettet mod Hovvigs blanke vand og vidtstrakte rørskove venter en flok fuglekiggere tålmodigt på, at fuglene skal indfinde sig. Hovvig er udlagt som fugle- og vildtreservat, hvilket bl.a. betyder, at der er færdselsforbud i det meste af området samt på dæmningen ud mod Nykøbing Bugt. Det fuglerige område kan dog let overskues fra det solide fugletårn, som ligger ved Hovvigvej på reservatets østside.
.

Odsherred Kommune er præget af storslåede geologiske landskaber, som hovedsagelig forvaltes og bevares gennem Geopark Odsherred. Dertil kommer stedvise store naturværdier i især det åbne landskab. For at sikre den særlige natur samarbejder kommunen i pilotprojektet Naturpleje i fællesskab med bl.a. lodsejere, borgere og fritidsborgere om at varetage naturplejen af de åbne naturtyper.

Derudover er Odsherred den danske kommune med de fleste sommerhuse. Størstedelen ligger ved kysten, heriblandt næsten 10.000 grunde ved det beskyttede Natura 2000-område langs Sejerø Bugt og Nekselø Bugt. Da husene således ofte ligger i tilknytning til vigtige naturarealer, arbejdes der mange steder på at bevare og styrke naturindholdet i sommerhusområderne. Det sker bl.a. gennem udviklingen af en naturkvalitetsplan i dialog med grundejere, grundejerforeninger og GRO (Grønt Råd Odsherred).

Naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000

I Odsherred Kommune er omkring 3.000 små naturområder beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Tilsammen dækker de lidt over 7 % af kommunens areal. Dertil kommer en lang række natur- og landskabsfredninger. Blandt de største er Veddinge Bakker på ca. 390 ha, Bjergene på ca. 309 ha, Hovvig på ca. 138 ha og Klintebjerg og Fladvandet på ca. 87 ha. Desuden dækkes store dele af Ordrup Næs, Korevle og Korshage af flere mindre fredninger.

Kommunen rummer fire Natura 2000-områder, som omfatter fire habitatområder og tre fuglebeskyttelsesområder. I havet nord for Overby Lyng på Sjællands Odde ligger også det marine Natura 2000-område Ebbeløkke Rev. Desuden indgår både Sejerø Bugt og Nekselø Bugt i Ramsarområdet Sejerø Bugt, Nekselø Bugt og Saltbæk Vig. Endvidere er Hovvig udpeget som Natur- og vildtreservat, hvilket bl.a. sætter begrænsninger for færdsel, sejlads og jagt i området.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Odsherred Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning