Den fredede Kagsmose ligger øst for Motorring 3 på grænsen til Herlev og Københavns Kommuner. I 1939 begyndte man at gøre Kagsmose mere publikumsvenlig ved bl.a. at anlægge stier i området.
.

I forvaltningen ønsker kommunen, at Rødovre skal fremstå som en grøn kommune med let adgang til grønne områder og gode muligheder for friluftsliv. Vestvolden er langt det største naturområde i kommunen og udpeget som grøn ring i Fingerplan 2017. Sammen med Kagsmose, Stadionparken og Schweizerdalsparken er den desuden udpeget som et naturområde med særlige naturbeskyttelsesinteresser. I disse områder skal den biologiske mangfoldighed styrkes ved bl.a. at bevare områdernes store, gamle træer.

Både Harrestrup Ådal og Rødovre Parkvej fungerer som grønne forbindelser, der forbinder naturområder i og uden for kommunen med hinanden. Kommunen ønsker, at de med tiden skal udvikle sig til egentlige spredningskorridorer, så dyr og planter lettere kan bevæge mellem de ofte meget fragmenterede naturområder.

Naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000

I Rødovre Kommune er 22 naturområder beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. De dækker tilsammen 12 ha, hvilket svarer til knap 1 % af kommunens areal. Vestvolden er den største fredning i kommunen. Fredningen strækker sig langt ud over kommunegrænsen og dækker et samlet areal på 528 ha. Ud over selve Vestvolden indgår også omkringliggende arealer som Espelunden og Kagsmose i fredningen. Dertil kommer fredningen af området med bl.a. Stadionparken fra 1949, ligesom en lille del af fredningen af Harrestrup Å og Damhus Sø fra 2010 smyger sig langs kommunegrænsen mellem Tårnvej og Slotsherrensvej i nordøst.

Der er ingen Natura 2000-områder i Kommunen.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskabet i Rødovre Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning