Flueblomst afgiver en duft, som tiltrækker hanner af en bestemt art af gravehveps. Når hannen ser blomsten, tror den, at det er en hun, der sidder på planten, og forsøger at parre sig med hende. Derved afsættes blomstens pollen på hanhvepsen, som transporterer dem videre til en ny blomst, som så befrugtes.
.

Ringsted Kommune vedtog i 2009 en kommuneplan, der bl.a. beskæftiger sig med hovedstrukturerne i landområderne. Planen udstikker rammerne for, hvordan man afvejer benyttelse og beskyttelse af naturen i kommunen. Man har bl.a. fokuseret på, at jordbrugsområderne skal kunne bevares, men under hensyntagen til naturen, herunder geologiske og landskabelige værdier. Landskabet er blevet opdelt i ti såkaldte landskabskarakterområder på baggrund af landskabets natur- og kulturgrundlag. Eksempler på dette er karakterområderne Skjoldenæsholm dødislandskab, Giesegård herregårdslandskab og Haraldsted Sø- og tunneldalslandskab. Karakterområderne er derpå blevet underopdelt i områder, der skal beskyttes og bevares, områder, der skal vedligeholdes og styrkes, samt områder, der skal ændres og nyskabes. På den måde har man skabt et overblik til brug for kommunens natur- og landskabsforvaltning.

Ringsted Kommune har udpeget flere områder til skovrejsning og har lavet en særlig indsats i udvalgte områder omkring kommunens åer og søer. Forudsætningen for at kunne planlægge og administrere naturen og landskabet er bl.a., at man har tilstrækkelige data, og derfor har man udarbejdet omfattende naturregistreringer, ikke mindst omkring Gyrstinge Sø og Haraldsted Sø med henblik på at lave naturpleje.

Naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000

Naturbeskyttelseslovens § 3 beskytter større vandløb, søer, overdrev, moser og enge. Naturtilstanden i § 3-områder må ikke ændres uden særlig tilladelse. I Ringsted Kommune udgør beskyttede søer ca. 790 ha, vandløb ca. 260 ha, overdrev ca. 100 ha, og moser og enge udgør tilsammen ca. 1.100 ha. De fleste fredninger er kulturhistoriske (fx kirkefredninger eller fredning af fortidsminder), men fredningerne af Humlebjerg, et område på sydsiden af Haraldsted Sø og Åsen (en uspoleret del af Køge Ås) har stor naturhistorisk betydning. Der er to Natura 2000-områder: Myrdeskov og Allindelille Fredskov samt Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø. Sidstnævnte strækker sig ind i nabokommunen Lejre.

Projekt grøn pragttorbist

Grøn pragttorbist er en varmeelskende bille, som har sin nordgrænse i det sydlige Nordeuropa. Man kender den fra en række tidligere fund i Danmark. I en del år var det seneste fund fra 1998, og man troede, at den måske var uddød. Derfor kom det som en overraskelse, da den blev fundet i Allindelille Fredskov i 2012.

.

Grøn pragttorbist kendes i dag kun fra to lokaliteter, Frijsenborg Dyrehave i Favrskov Kommune og Allindelille Fredskov. Projekt grøn pragttorbist har til formål at sikre en bestand af denne bille i skovområdet omkring Allindelille. Larverne er helt afhængige af rådne og hule træer, og sådanne levesteder er en mangelvare i mange danske skove. Zoologisk Have i København har derfor opformeret larver fra biller fundet i skovene nær Allindelille. Omkring 500 larver blev i 2019 sat ud i redekasser tæt på egnede ynglesteder. Desuden er der udpeget træer, som vurderes at kunne udvikle sig til egnede levesteder i løbet af nogle år, ved at man »veteraniserer« træerne. Det vil sige, at man fx med motorsav sårer og svækker træerne, for at svampe, insekter og andre dyr hurtigere skaber hulheder og rådnende træ, som pragttorbisten har brug for. De voksne biller er afhængige af blomstrende buske, især foretrækker de hyld. I projektet indgår derfor også udtynding af andre træer og buske end netop hyld. Det ser ud til, at projektet har hjulpet, da der i 2020 blev observeret 27 voksne pragttorbister i området, hvor der kun blev set ganske få i årene forinden.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Ringsted Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning