En hun af grøn kobbervandnymfe lægger æg under barken på en pilegren. Æggene udvikler sig i en periode for derefter at gå i vinterdvale. Det følgende forår klækker de, og de små nymfer falder ned i vandet under grenen for at fuldføre deres udvikling. Grøn kobbervandnymfe dukkede først op i Danmark i 2005, men har siden spredt sig op gennem den sydlige halvdel af Jylland samt til Fyn og Ærø.
.
I den lille Humlevig på sydøstsiden af Als bryder to undervandsjægere havoverfladen og afslører dagens fangst, som bl.a. tæller flere store rødspætter. Undervandsjagt, hvor man med snorkel, maske og finner går på harpunjagt over den kystnære havbund, oplever en stadigt stigende interesse. Jagten må kun foregå i saltvand, og da den anses for lystfiskeri, skal man være i besiddelse af det statslige fisketegn.
.

Sønderborg Kommune rummer stedvis store naturværdier, ligesom oplevelsen af naturen og især de kystnære landskaber spiller en vigtig rolle for bosætning, turisme og befolkningens generelle sundhed. Kommunen arbejder derfor på både at fastholde og øge den biologiske mangfoldighed og at sikre befolkningens adgang til naturen.

I forbindelse med det nationale Grønt Danmarkskort har kommunen bl.a. udpeget en række naturområder af særlig naturbeskyttelsesinteresse. De omfatter hovedsagelig Natura 2000-områderne, statsskovene og mange af de fredede arealer. Naturområderne forbindes af et netværk af spredningskorridorer, hvor ændringer i arealanvendelsen ikke i nævneværdig grad må forringe dyrenes og planternes spredningsmuligheder.

Kommunens skovareal er langt fra målet i det nationale skovprogram fra 2002 om, at 20‑25 % af Danmarks areal skal være skovdækket inden udgangen af det 21. århundrede. Sønderborg Kommune har derfor udlagt flere arealer til mulig ny skovrejsning, bl.a. nord for Dybbøl, øst for Sønderskov, ved Nordborg og nord for Guderup.

Derudover har kommunen opsat en række fokuspunkter, der skal styrke friluftslivet. Eksempelvis ønsker Sønderborg at blive kendt som en attraktiv lystfiskerkommune. Det skal bl.a. ske ved at åbne rørlagte vandløb, sikre ørredernes opgang i åerne og styrke fiskebestandene ud for kysten ved udlægning af stenrev.

Naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000

I Sønderborg Kommune er knap 4.000 naturområder beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Tilsammen dækker de 3.027 ha, hvilket svarer til knap 6 % af kommunens areal. Den største andel udgøres af ferske enge og moser.

Dertil kommer en række fredede arealer, hvoraf langt de fleste er udsigts- og landskabsfredninger ud mod Flensborg Fjord, Sønderborg Bugt og Als Sund. Den største fredning er Dybbøl Banke, som blev delvis fredet ved en række småfredninger 1923‑77, men samlet og udvidet i en ca. 750 ha stor, overvejende kulturhistorisk fredning i 1987. Dermed udgør Dybbøl Banke den absolut største andel af kommunens samlede fredede areal på i alt 1.196 ha.

Kommunen rummer fem Natura 2000-områder, der udgøres af tilsammen fem habitatområder og to fuglebeskyttelsesområder. De omfatter hovedsagelig en række statslige skovområder som Gråstenskovene, Augustenborg Skov, Sønderskov og Nørreskov. Langt det største Natura 2000-område er dog det 65.212 ha store område Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als. Det meste af arealet ligger i Sønderborg Kommune og omfatter bl.a. den danske del af Flensborg Fjord samt Nybøl Nor, Sønderborg Bugt og farvandet på syd- og østsiden af Als. Lillehav og den inderste del af Augustenborg Fjord er desuden udpeget som natur- og vildtreservat, hvilket bl.a. betyder, at al jagt i området er forbudt.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Sønderborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning