Alle naturområder i Silkeborg Kommune er blevet målsat ud fra deres aktuelle tilstand og deres potentiale for at udvikle bedre natur. Målsætningen består af fem klasser. Klasse 1 omfatter de mest værdifulde naturområder, hvor der kun må foretages indgreb som naturpleje, der styrker områdernes natur. Blandt klasse 1-områderne er Tingdalsøerne, Vrads Sande, Almind Sø og Slåensø.

Opdyrkning, bebyggelse og infrastruktur øger risikoen for fragmentering af naturområderne. For at sikre dyrenes og planternes spredningsmuligheder er der derfor udpeget et netværk af spredningskorridorer, som forbinder naturområderne med hinanden. Langt de fleste spredningskorridorer ligger i ådalene.

Trods sit i forvejen store skovareal har kommunen udpeget betydelige arealer til mulig skovrejsning. De største arealer, hvor skovrejsning er ønsket, ligger bl.a. omkring Kjellerup, nordøst for Kompedal Plantage og i området mellem Silkeborg og Bølling Sø.

Såvel borgere som turister skal kunne opleve naturen i hele kommunen. Derfor vil kommunen fx etablere flere mødesteder og faciliteter for friluftsliv samt øge tilgængeligheden til friluftsfaciliteter og naturområder ved at udbygge ruter, stier og spor.

Naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000

I Silkeborg Kommune er 5.838 naturområder beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Tilsammen dækker de 9.459 ha, svarende til ca. 11 % af kommunens areal. Fordelingen på naturtyperne eng, mose, hede og overdrev er nogenlunde som på landsplan, hvorimod søarealet er betydelig større.

Desuden huser kommunen 30 natur- og landskabsfredninger. De arealmæssigt største natur- og landskabsfredninger er arealerne omkring Sminge og Gødvad i Gudenådalen samt hede- og plantagearealerne omkring Tingdalsøerne og Vrads Sande. Kommunens seneste fredning er fra 2017, hvor et areal på ca. 569 ha i dalene mellem Resenbro og Hårup blev fredet.

Ud over § 3-områderne og de fredede arealer er store dele af kommunen beskyttet af EU’s habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver. De består af seks habitatområder og to fuglebeskyttelsesområder, der tilsammen danner seks Natura 2000-områder. I 2018 blev habitatområdet ved Stenholt Skov og Stenholt Mose udvidet med nye arealer i Kompedal Plantage og omkring Bølling Sø. Desuden blev der udpeget nye områder i Gludsted Plantage og Silkeborgskovene.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Silkeborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning