Den tudselignende klokkefrø lever især af vandlevende insekter, men den tager også orme, edderkopper og insekter på land. Den har sin nordvestgrænse i Danmark og kræver varme og solrige levesteder med vandhuller. De bedste steder er overdrev nær kysten, hvor Solen skinner mere end et stykke inde i landet, og derfor er netop de kystnære områder i Slagelse Kommune vigtige levesteder for den sjældne frø.
.
Når klyderne i marts-april ankommer fra deres overvintringsområder, er det et sikkert tegn på, at foråret for alvor er i gang. De holder til på småøer og holme, hvor rovdyr ikke kan nå dem, samt på strandenge, lavvandede vige og flade strande. Når man nærmer sig deres ynglepladser, hører man den lyd, der har givet dem deres navn: et »klytt-klytt«, der gentages i én uendelighed.
.

I sin forvaltning inddrager Slagelse Kommune natur og biodiversitet som en aktiv del i planlægning og anlægsarbejde i driften af vejkanter, parker, grønne områder og skove, så disse områder får et større naturindhold og et vildere udtryk. Samtidig omdannes udearealer ved de kommunale institutioner, så de både fremmer biodiversiteten og mulighederne for rekreativ udfoldelse. Desuden arbejdes der også på at skabe mere natur i det åbne land, bl.a. med afsæt i en naturkvalitetsplan. Alle disse indsatser formidles til borgere, foreninger, virksomheder m.fl. for at inspirere til en større indsats for biodiversitet.

Den nyetablerede skov Nordskoven vil være med til at beskytte grundvandet og biodiversiteten, men også danne grundlag for naturoplevelser og friluftsliv.

For at fastholde borgerne og tiltrække besøgende, der ikke bor i kommunen, ønsker man at øge tilgængeligheden i naturen, bl.a. med et sammenhængende og udbygget stisystem, og der er derfor blevet anlagt lettilgængelige og særligt oplevelsesrige ruter. En turistmæssig udvikling af naturområderne vil samtidig få betydning for det lokale erhvervsliv og øge kommunens attraktionskraft.

Naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000

I 2020 havde Slagelse Kommune 4.869 naturområder, der var beskyttet mod ændringer af Naturbeskyttelseslovens § 3. De udgør tilsammen 2.932 ha, hvilket svarer til 5,1 % af kommunens areal. De største sammenhængende naturområder er strandenge i de kystnære områder samt en mosaik af enge og moser, som ligger i tilknytning til ådalene, især i vandløbssystemet Tudeå-Vårby Å. Arealmæssigt udgør strandengene med et samlet areal på 1.044 ha den største andel af beskyttede naturområder. Tre fjerdedele af de beskyttede naturområder er mindre søer spredt over hele kommunen.

Der er 55 fredede områder i kommunen, hvoraf de seks arealmæssigt er større natur- og landskabsfredninger. Blandt dem er Tudeådal-fredningen, der strækker sig fra vikingeborgen Trelleborg langs Tudeå ud til Storebælt. Af de 55 fredede områder er de 34 såkaldte Exner-fredninger, som tager sigte på at beskytte kirkers omgivelser. De resterende fredninger har til formål at sikre kulturhistorie eller naturområder.

Kommunen har fire natur- og vildtreservater. De skal værne om fuglelivet på Helleholm Vejle på Agersø, i Basnæs Nor, Holsteinborg Nor og Skælskør Nor. Basnæs Nor Vildtreservat blev oprettet i 1919 og er Danmarks ældste. De fire reservater ligger alle i det ene af kommunens to Natura 2000-områder, som strækker sig langs dobbeltkysten fra Bisserup til Skælskør over til Agersø og Omø. De to Natura 2000-områder omfatter to habitatområder, tre fuglebeskyttelsesområder og et Ramsarområde. Begge Natura 2000-områder ligger kystnært og dækker både arealer på land og til havs.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Slagelse Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning