Engsnarren er en trækfugl, der ankommer til Åmose i begyndelsen af maj. Dens ensformige og snerrende sang kan høres flere steder, især om aftenen og natten. Allerede fra midten af august begynder engsnarren at flyve tilbage til vinterkvarteret i det sydlige Afrika.
.
Det er muligt at sejle med turbåd på Sorø Sø i sommerhalvåret, hvor Sorø Bådfart arrangerer forskellige oplevelsesture på søen. Mange sejler også på søen i egen eller lejet robåd, kajak eller kano, og der afholdes regelmæssigt konkurrencer i roning på søen.
.

Sorø Kommune lavede i 2015 en naturkvalitetsplan for sin natur- og landskabsforvaltning. Formålet var at få et overblik over naturværdierne i kommunen. Planen sætter fokus på en række værdifulde og bevaringsværdige naturområder og arter. Samtidig er planen blevet et værktøj for den daglige kommunale sagsbehandling og planlægning. Her bruges planen til at sikre kvaliteten i naturområder ved at lave en målrettet pleje. Den sikrer også, at levesteder for truede arter sikres og udvides, og at kommunens planlægning og afgørelser er med til at sikre og forbedre naturens tilstand.

En indsats i naturkvalitetsplanen består i, at man vil skabe en række naturnetværk, hvor man forbinder kerneområder af bestemte naturtyper med såkaldte økologiske forbindelser. Disse skal sikre, at dyr og planter har mulighed for at sprede sig, altså en spredningskorridor. For at et naturnetværk kan virke efter hensigten, skal naturområderne og de økologiske forbindelser, der forbinder dem, have omtrent samme karakter. Det er fx vigtigt, at de har nogenlunde samme jordbunds-, fugtigheds- og skyggeforhold.

Sorø Kommune har valgt at arbejde med spredningsmuligheder for dyr og planter i tre hovednaturtyper, som har særlig betydning i kommunen. De tre typer er våd natur som søer, moser og vandløb, tør natur som tørre og næringsfattige overdrev samt skovnatur, primært gammel løvskov. Spredningskorridorerne kan få stor betydning for sjældne arter som hasselmus og kærfnokurt.

Et særligt indsatsområde i Sorø Kommunes natur- og landskabsforvaltning har været oprettelsen og udbygningen af Naturpark Åmosen. Parken blev til i samarbejde med Holbæk og Kalundborg Kommuner samt en lang række andre samarbejdspartnere i 2014 som Danmarks første naturpark. Naturparken skal sikre naturen, men i høj grad også sikre publikums adgang til området.

Naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000

Ud over søerne har Sorø Kommune i alt 2.878 § 3-beskyttede naturområder fordelt på 2.556 ha. Det svarer til 8 % af kommunens samlede areal. De største fredninger omfatter Kongemose, Maglesø, Flommen og landskabet omkring Tystrup Sø.

Der er tre Natura 2000 områder: Åmose er udpeget pga. områdets skovbevoksede tørvemoser med rester af nedbrudt højmose, den nordlige del af Sorø Sønderskov er udpeget som levested for eremit og pga. visse skovnaturtyper, og endelig er Suså, Tystrup-Bavelse Søerne m.fl. udpeget pga. kildeområder og surt overdrev samt bl.a. tilstedeværelse af isfugl.

Engsnarre – et »crex, crex« i mosen

Engsnarren, der hører til vandhønsene, genkendes oftest på hannens parringskald, som er et karakteristisk »crex, crex«, der har givet fuglen sit videnskabelige navn, Crex crex. Stemmen høres om natten, og fuglen ses sjældent, da den holder sig gemt om dagen. Engsnarren lever på jorden, hvor den foretrækker en mosaik af fugtige, ikke gødskede enge og områder med kraftig vegetation (tagrør, stor nælde, rørgræs, gul iris) som yngleområde. Det åbne landskab i Åmose, med græsrige moser og sumpede enge og med kun få eller ingen vedplanter, er derfor et perfekt yngleterræn.

Engsnarren er ret sjælden i Danmark med de største bestande i Jylland. Åmose har tidligere huset en større bestand, bl.a. i Kongemose, Verup Mose og ved Maglebjerg. Arten er også observeret i Tamose ved Tystrup Sø. Op gennem 1900-tallet gik bestanden i Danmark og resten af Europa voldsomt tilbage pga. ændret landbrugsdrift. Driften blev mere intensiv, og fugtige enge blev drænet. Endvidere er tidspunktet for høslæt blevet ændret til at foregå stadig tidligere på året, hvor ynglende engsnarrer er mest følsomme for forstyrrelser. Arten har svinget meget i antal og synes nu at være i fremgang.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Sorø Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning