Ravnen har i de seneste årtier udbredt sit yngleområde. Før den tid fandtes den ikke som ynglefugl i Stevns Kommune. De gamle løvskove giver ideelle ynglebetingelser for ravnen, som nu ses og høres regelmæssigt.
.

Stevns Kommune har i forbindelse med sin naturforvaltning lavet en landskabsanalyse, der beskriver landskabet. Kommunen opdeles i ni landskabs-karakterområder. Eksempler på disse er Stevns Klint, Gjorslev Herregårdslandskab, Tryggevælde Ådal og Hårlev Landbrugsflade. Karakterområderne bruges i det daglige arbejde til at vurdere konsekvenserne af påtænkte ændringer, som kan have betydning for landskabskarakteren, alt sammen fordi man ønsker at bevare de enkelte områders landskabelige identitet.

Stevns Klint er der helt særlige geologiske interesser, som skal tilgodeses. Her indgår det i kommunens planlægning, at geologiske lokaliteter skal bevares for eftertiden, både til forskning og formidling, og at lokaliteterne skal være tilgængelige for offentligheden.

Stevns Kommune har udpeget en række områder, hvor man ønsker at rejse skov, bl.a. for at sikre drikkevandet i undergrunden mod nedsivning af forurenende stoffer. Men man har også udpeget områder, hvor skovrejsning ikke er ønskværdig, fordi områderne rummer landskabelige, geologiske eller kulturhistoriske værdier.

Kommunen arbejder med en række større eller mindre tiltag i naturen. Man forsøger fx at få etableret en naturpark Tryggevælde Ådal for at sikre naturværdierne i området. I Boesdal Kalkbrud rydder man uønsket plantevækst på kalk overdrevet til gavn for visse kalk elskende planter og markfirben. Et par steder, som fx i Tryggevælde Ådal og på strandoverdrevet ved Vejs Ende nær Holtug, sørger man for, at de åbne områder afgræsses. Et helt særligt projekt består i, at man eksperimenterer med at lave nye levesteder for flagermus i gamle bunkere.

Naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000

På grund af meget landbrug er der ikke meget plads til natur, men den natur, der er, har en relativt god kvalitet. Af fredede områder kan nævnes Vallø Gods med Odden, Ved Lunden på nordkysten med en bevaret Littorinakystskrænt, et stykke af Tryggevælde Ås vestlige bred ved Valløby, Sigerslev Engmose og endelig den nyeste fredning Stevns Klint. Især Vallø Stiftfredningen og Stevns Klintfredningen bør nævnes for deres store betydning for naturen.

Stevns Kommune har fire Natura 2000områder, Holtug Kridtbrud, Tryggevælde Ådal, Vallø Dyrehave og Stevns Rev. Af særlig beskyttet § 3natur er der langs Stevns Klint en del kalkoverdrev.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Stevns Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning