Krondyr i Hanstholm Vildtreservat i Nationalpark Thy
Krondyr i Hanstholm Vildtreservat i Nationalpark Thy
Af .

Birkemusen er let at kende på sin sorte rygstribe. Ud over birkemusen er det kun brandmusen, som har rygstribe. Den nærmeste bestand af brandmus findes lige nord for Billund, og i Thy kan birkemusen derfor ikke forveksles med andre mus.

.

Naturen og landskabet i Thisted Kommune er storslået og varieret – og en vigtig ressource for kommunen. Turisterhvervet markedsfører da også Thy som »Danmarks naturlige hjørne« og som Cold Hawaii pga. af de særlige bølger og vindforhold, der trækker mange surfere til Vesterhavskysten. Kommunen har ønsker om at udbygge turismen på kysten, men byggeriet begrænses af strandbeskyttelseslinjen og kystnærhedszonen. Samtidig er store områder langs kysten omfattet af så mange beskyttelser, at de alene kan blive brugt til friluftsliv samt natur- og landskabsoplevelser. Det gælder bl.a. den nordatlantiske klithede, som i vidt omfang er beskyttet af fredninger og internationale aftaler.

Landbruget er i dag et af de væsentlige erhverv i Thisted Kommune og påvirker derved både naturen og landskabet. Kommunen vil sikre landbruget de bedst mulige produktionsbetingelser, så det kan bevare sin status som en betydelig del af kommunens erhvervsliv. Også råstoffer i form af kalk, sten, grus, sand og ler er en vigtig ressource for kommunen. Råstofforekomsterne skal derfor udnyttes, men på en måde, så generne for omgivelserne bliver så små, som forholdene tillader.

I tidens løb er der forsvundet mange små naturområder i forbindelse med landbrugsdrift, råstofudnyttelse og anlægsarbejder. I kommuneplanen for perioden 2010-22 udtrykker Thisted Kommune derfor ønske om, at enhver mulighed for at skabe ny natur udnyttes bedst muligt.

Naturbeskyttelse, fredninger og Nature 2000-områder

Thisted Kommune er blandt de kommuner i Danmark, hvor den beskyttede natur fylder mest. Mere end ¼ af det samlede areal er beskyttet af Naturbeskyttelsesloven, Natura 2000 eller udlagt som naturreservater. Dertil kommer Nationalpark Thy, der inden for sine grænser favner en betragtelig del af disse beskyttede områder.

I 2013 var 6.646 naturarealer beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og dækkede tilsammen et areal på 29.466 ha. Heraf udgjorde hederne med et samlet areal på 12.983 ha langt den største andel.

En stor del af kommunens natur og landskab er også beskyttet af fredninger. De fleste fredede områder ligger langs vestkysten, mens Skyum Bjerge samt De Østlige og Vestlige Vejler er de eneste fredede områder ud mod Limfjorden. Visse områder er desuden udlagt som vildtreservater. Det er Vejlerne med Lønnerup Fjord, Løgstør Bredning, Hanstholm Vildtreservat, Agerø og Skibsted Fjord samt Harboøre og Agger Tange.

Derudover er en væsentlig del af kommunen omfattet af EU’s fuglebeskyttelses-og habitatdirektiver. Der er 24 af disse Natura 2000-områder i kommunen. Heraf er de 11 habitatområder, 11 er fuglebeskyttelsesområder, og to er Ramsarområder.

Birkemusen - en dansk hoppemus

Birkemusen er et af vores mest sjældne pattedyr og den eneste danske repræsentant for familien hoppemus. Den indvandrede til Danmark i slutningen af sidste istid, men efterhånden som klimaet blev varmere, og skovene bredte sig over landet, blev birkemusens udbredelse mindre og mere fragmenteret. I dag har den sine største bestande i Thy. Her lever den bl.a. i ådale, på kystskrænter og heder samt i moser og enge. Tidligere forekom birkemusen også på udyrkede småarealer nær korn- og græsmarker, og børn kunne håndfange musen i traver af neg.

I modsætning til andre danske mus formerer birkemusen sig langsomt. Den bliver først kønsmoden, når den er et år gammel, og får kun ét kuld unger om året. Et andet særkende ved birkemusen er, at den ligesom hasselmusen går i dvale om vinteren. Dvalen varer fra oktober/november til april/maj.

Den største trussel mod birkemusen er ødelæggelse af dens levesteder. Også klimaændringer har været fremført som en potentielt alvorlig trussel. Følgevirkningerne af de stigende temperaturer er dog så komplekse, at det er yderst vanskeligt at forudsige, hvordan birkemusen vil reagere.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Thisted Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning

Eksterne links