I forvaltningen lægger kommunen bl.a. vægt på at øge den biologiske mangfoldighed, hvilket skal ske ved at fastholde en ekstensiv landbrugsdrift, at ekstensivere driften på kulturengene, at genindføre græsning og høslæt i lysåbne naturområder og at anlægge småbiotoper ude i landbrugsområderne. Derudover skal sammenhængen mellem naturområderne forbedres ved at skabe korridorer, der giver planter og dyr mulighed for at sprede sig.

Lavbundsarealer skal friholdes for byggeri og anlæg, såfremt de vurderes at kunne genskabes som vådområder. Det forventes, at der 2017‑21 skal etableres ca. 150 ha vådområder i Varde Kommune. Der er også et ønske om at øge skovarealet, og hele 44,4 % af kommunens areal er udpeget som potentielt skovrejsningsområde. Skovrejsning prioriteres især i områder, hvor skovene kan beskytte grundvandet, og ved byerne, hvor de skal bidrage til det bynære friluftsliv.

I 2019 blev Varde Kommune desuden en del af konceptet »Vild med Vilje«. Det har bl.a. betydet, at man af hensyn til dagsommerfugle og bier venter med at slå græs på et areal langs Nordre Boulevard i Varde, ligesom gamle bøgetræer i Arnbjerg er blevet topkappet i 8 m’s højde, så stammerne står tilbage til glæde for insekter, svampe, hulrugende fugle og flagermus.

Samtidig med at naturen beskyttes og bevares, skal den også danne udgangspunkt for et aktivt friluftsliv. Eksempelvis skal der etableres nye stier i naturområderne, der desuden skal bindes sammen af nyetablerede vandre- og cykelruter. Derudover er der fokus på at opretholde en god badevandskvalitet, ligesom der skal være mulighed for lystfiskeri samt kano- og kajaksejlads på mange af kommunens vandløb.

Naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000

I Varde Kommune er 8.769 naturområder beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Tilsammen dækker de 22.651 ha, hvilket svarer til ca. 18 % af kommunens areal. Dertil kommer en række natur- og landskabsfredninger. De fleste fredninger findes i vest, hvor de største omfatter fredningerne Nymindestrøm fra 1947, Filsø fra 1958, Grærup Langsø fra 1965, Bolbjerge og Krogsande fra 1966 og Skallingen fra 1980. Øst for Varde er de fredede arealer færre, men tæller dog større områder som fredningerne af Nørholm Hede og Skov fra hhv. 1913 og 1993 samt Ansager Å og Holme Å fra hhv. 1971 og 1978.

Der er et stort overlap mellem de fredede arealer og områderne, som er beskyttet af EU’s habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver. I alt huser kommunen seks Natura 2000-områder, der omfatter syv habitatområder og syv fuglebeskyttelsesområder. Omkring halvdelen af områderne ligger enten helt eller overvejende i Varde Kommune, mens tre områder, Vadehavet, Sneum Å og Holsted Å samt Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen, har hovedparten af deres areal uden for kommunen. I den vestlige del af kommunen indgår flere naturområder også i de tre Ramsarområder: Ringkøbing Fjord, Fiilsø og Vadehavet.

Kommunen huser desuden dele af såvel Nationalpark Vadehavet som Naturpark Vesterhavet. Nationalparken, som strækker sig ned til den dansk-tyske grænse, omfatter Skallingen, Varde Ådal, Langli og Ho Bugt i Varde Kommune. Den blev udpeget i 2008, indviet i 2010 og fik sin nationalparkplan vedtaget i 2012. I 2014 kom Vadehavet desuden på UNESCOs verdensarvsliste. Den 22.500 ha store Naturpark Vesterhavet blev indviet d. 26. april 2015 og ligger som et ca. 9 km bredt bælte, der strækker sig fra Blåvands Huk til Nymindegab. Naturparken er en del af Danske Naturparker, som er en mærkningsordning under Friluftsrådet.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Varde Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning