Orange redningsveste står i skarp kontrast til det friskgrønne landskab, som breder sig ud langs Kongeå ved Knagmølle. Man må ro i kano på dele af Kongeåsystemet fra d. 15. maj til d. 31. december. Sætter man kanoen i ved Andst Bro øst for Vejen og følger først Andst Å og siden Kongeå hele vejen til Kongeå Sluse ved Vadehavet, skal der padles ad en strækning på ca. 50 km. Undervejs kan man overnatte i shelter ved bl.a. Vejen Sportsforening, Frihedsbroen, Foldingbro og Villebøl.
.

Selv om landskabet i Vejen Kommune i høj grad præges af landbrug, rummer det også en række større og mindre naturområder med stedvis store biologiske værdier. Ud fra tilstedeværelsen af bestemte arter og naturtyper har kommunen udpeget en række særlig værdifulde naturområder, hvis naturværdier skal sikres og bevares gennem pleje og andre tiltag. Blandt de særlig værdifulde naturområder er fx hederne i Klelund Plantage, Stilde Ådal, Holme Ådal, Vejen Mose, Kongeå Dal, Gamst Søenge og Jelssøerne. For at sikre spredningsmulighederne for dyr og planter bindes de mange naturområder sammen af økologiske forbindelser, som overvejende ligger i ådalene.

Af hensyn til både friluftsliv, biodiversitet, klima og beskyttelse af grundvandet er det et mål at øge andelen af skov i Trekantområdet til 20‑25 % inden år 2100. Skovrejsningen skal især ske som bynær, rekreativ skov. I Vejen dækker de udpegede områder til mulig ny skovrejsning næsten hele den nordlige halvdel af kommunen, om end der også er udpeget et større område mellem Rødding og Jels.

Derudover har kommunen valgt at sætte fokus på friluftslivet, som ikke bare spiller en vigtig rolle for borgernes livskvalitet og sundhed, men også kan trække danske og udenlandske turister til området. I Vejen Kommune knytter friluftsturismen sig bl.a. til vandring og cykling samt lystfiskeriet i Kongeå, Holme Å og Jelssøerne.

Naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000

I 2020 var 5.860 ha af Vejen Kommunes areal beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Det svarede til 7,2 % af kommunens samlede areal. Med 2.968 ha udgjorde engene den største andel af kommunens § 3-områder, efterfulgt af moser med 1.600 ha og heder med 415 ha. Dertil kommer 39 fredede områder, som tilsammen dækker 766 ha, svarende til 0,9 % af kommunens areal.

Vejen Kommune rummer desuden fem Natura 2000-områder. Heri indgår habitatområderne Vejen Mose; Nørrebæk ved Tvilho; Sneum Å og Holsted Å; Kongeå samt Vadehavet (Fladså). Vejen Mose er desuden udpeget som fuglebeskyttelsesområde.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Vejen Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning