Den plumpe løgfrø fører en skjult tilværelse. Dagen tilbringer den nedgravet i løs jord, og kun på mørke, måneløse nætter vover den sig frem på overfladen. Selv i yngletiden kvækker den fordækt fra bunden af vandhullerne. At løgfrøen er et sjældent syn, skyldes også en betydelig tilbagegang, hvor den i perioden 1945‑90 forsvandt fra ca. 98 % af sine levesteder. I Vejle Kommune findes den dog stadig i bl.a. Frederikshåb Plantage og Tinnet Krat, ved Egtved og på Bjerlev Hede, og for at styrke bestanden blev der i forbindelse med et EU LIFE-projekt 2010‑14 udsat haletudser og gravet talrige nye vandhuller.
.

Vejle Kommune og tidligere også Vejle Amt har arbejdet med naturforvaltning på mange niveauer. I de senere år er der gradvis kommet større fokus på den biologiske mangfoldighed, og i 2020 kunne kommunen vedtage sin første Biodiversitetsplan. Den nye plan er dels en status over naturens tilstand, dels en handleplan for stabilisering og beskyttelse af de eksisterende naturområder og deres dyre- og planteliv. Derudover indeholder planen et ønske om at udlægge flere områder til natur. Et af de bærende elementer er en såkaldt multifunktionel jordfordeling, hvor landbrugsudnyttelsen optimeres, samtidig med at der frigøres arealer, som enten drives mere ekstensivt eller helt tages ud af den landbrugsmæssige drift.

Et andet indsatsområde i kommunens natur- og landskabsforvaltning er ådalene og de dertil knyttede naturtyper. En af de største trusler mod disse naturtyper er tilgroning, og et af de vigtigste redskaber i naturplejen er derfor græsning. Heri indgår kogræsserlavene, hvor landmænd stiller kreaturer til rådighed for en gruppe borgere, som vil føre det daglige tilsyn og samtidig aftage kødet, når dyrene efterfølgende skal slagtes. Derudover støtter og faciliterer kommunen kogræsserlavene ved både at identificere arealerne med de største græsningsbehov og ved at bidrage med fx hegning og vandingsanlæg.

De mange naturområder spiller også en vigtig rolle for friluftslivet, som selv er af stor betydning for bosætningen og tiltrækningen af turister til ikke bare Vejle Kommune, men hele Trekantområdet. Friluftslivet og friluftsturismen har bl.a. fokus på vandring, cykling, fiskeri og sejlads, og i forvaltningen arbejdes der bl.a. på at udbygge og forbedre faciliteterne for søsport og sejlads på Vejle Fjord, at sikre adgangen til naturområderne samt at anlægge støttepunkter og på anden måde forbedre oplevelsesmulighederne.

Naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000

I Vejle Kommune er 7.930 naturområder beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Tilsammen dækker de 8.065 ha, hvilket svarer til knap 8 % af kommunens samlede areal.

Derudover rummer kommunen en række, ofte ganske store, natur- og landskabsfredninger. Blandt de største er fredningerne af Hærvejen og Rørbæk Sø på 1.534 ha, Rands Fjord på 1.047 ha, Egtved Ådal på 1.025 ha, Randbøl Hede på 760 ha, Gudenås kilder på 614 ha, Tirsbæk Gods på 393 ha, Grejs Ådal på 255 ha og Højen Bæk på 194 ha. Dertil kommer mindre arealer som Ulbækhus på 71 ha, Skærsø på 70 ha, Vognkær Enge på 66 ha, Rækkebjerge på 38 ha og Holtserhage på 18 ha.

I 2017 fremsatte Danmarks Naturfredningsforening desuden et fredningsforslag på 850 ha i Vejle Ådal. Området omfatter i store træk strækningen fra Vingsted til Nybjerg Mølle. Fredningssagen, som endnu verserede i sommeren 2020, har skabt lokal debat om, hvorvidt naturen beskyttes bedre af frivillige aftaler end en egentlig fredning.

Ud over fredninger og § 3-områder har kommunen også otte Natura 2000-områder, hvori der indgår otte habitatområder og to fuglebeskyttelsesområder. Områderne Munkebjerg Strandskov, Højen Bæk, Øvre Grejs Ådal, Egtved Ådal og Ringive Kommuneplantage ligger alle helt inden for kommunegrænsen, mens de resterende tre områder, dvs. Randbøl Hede og Klitter i Frederikshåb Plantage, skove langs nordsiden af Vejle Fjord samt Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet Krat og Holtum Ådal øvre del, alle må deles med nabokommunerne.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Vejle Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning