Vesthimmerlands Kommune har stor fokus på naturformidling og på at øge borgernes rekreative muligheder. Det udmønter sig bl.a. i etablering af nye og vedligeholdelse af eksisterende stier. Eksempelvis er der etableret vandre-, cykel- og ridestier omkring Vilsted Sø , og der er bygget en ny bro over søen. Også Lovns Halvø har fået nye vandreruter, som med hjælp fra kommunen er etableret af engagerede borgerforeninger.

Naturformidlingen er forbedret ved en række nye naturfoldere og kortborde. Samtidig formidler en fastansat naturvejleder natur til både borgere, turister og kommunens institutioner, hvilket bl.a. foregår gennem formidlingstilbuddet Naturekspeditionen. Et stort engfugleprojekt har bidraget til at sætte fokus på plejen af strandengene, og kommunen gør en stor indsats for at pleje naturarealerne, ikke mindst i de fem Natura 2000-områder.

Naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000-områder

I 2013 var 6.791 områder i kommunen beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. De dækker tilsammen et areal på 8.909 ha. Engene udgør med et areal på 4.351 ha langt den største andel af disse § 3-områder, efterfulgt af moser med 1.066 ha og heder med 1.053 ha.

En del af kommunens areal er desuden beskyttet af fredninger. De største fredninger er De Himmerlandske Heder, Livø, Lovns Halvø og ådalene ved Lerkenfeld, Simested, Sønderup og Trend Åer. Også de næringsfattige søer Navnsø, Øjesø og Sjørup Sø ved Sjørup Gårde er fredede. Mange af disse beskyttede områder er også omfattet af EU’s fuglebeskyttelses- og habitatdirektiver. I Vesthimmerlands Kommune udgøres disse Natura 2000-områder af fem habitatområder, tre fuglebeskyttelsesområder og et Ramsarområde.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Vesthimmerlands Kommune

Læs videre om Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning

Eksterne links