En damflagermus går på vingerne i Mønsted Kalkgruber.
.

Kommunen har udpeget en række værdifulde naturområder, som overvejende falder sammen med Natura 2000-områderne, de fredede arealer samt skove med fredskovspligt. Af hensyn til såvel dyre- og plantelivet som borgernes rekreative muligheder må tilstanden i naturområderne ikke forringes. For at sikre spredningsmulighederne for dyr og planter mellem de ofte adskilte arealer er naturområderne forbundet af økologiske forbindelser, som især ligger i ådalene.

I forbindelse med regeringens mål om at øge skovarealet til 20‑25 % af landets areal inden for en trægeneration har Viborg Kommune udpeget i alt ca. 13.000 ha til mulig ny skovrejsning. De nye skove skal både styrke naturen, øge borgernes muligheder for friluftsliv og beskytte drikkevandsressourcerne. Arealerne fordeler sig nogenlunde jævnt ud over kommunen, men ligger bl.a. nord for Viborg samt i forbindelse med eksisterende skovområder.

Det er et mål for Viborg Kommune, at borgerne har mulighed for at dyrke friluftsliv inden for en rimelig afstand af deres bopæl. Det skal bl.a. indtænkes ved udlægning af nye boligområder. Samtidig vil kommunen forbedre adgangen til naturen gennem etablering og vedligeholdelse af stier, raste- og parkeringspladser.

Naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000

I Viborg Kommune er 9.400 naturområder beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Tilsammen dækker de 16.842 ha, hvilket svarer til ca. 12 % af kommunens areal. Dertil kommer 39 fredede naturområder, som i alt dækker ca. 5.100 ha eller knap 4 % af kommunens areal. De største fredninger er Hald Sø og Dollerup Bakker på 1.607 ha, Kongenshus Hede på 1.300 ha, Karup Ådal på ca. 500 ha, hvoraf en del dog ligger i Holstebro Kommune, samt Simested Ådal og Tulsbjerge, som tilsammen dækker 568 ha, men må deles med Vesthimmerlands Kommune i nord.

En række naturområder er desuden beskyttet af EU’s habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver. I Viborg Kommune udgør de ti habitatområder og tre fuglebeskyttelsesområder, som er samlet i otte Natura 2000-områder. Udpegningsgrundlagene for habitatområderne er et stort antal særlige naturtyper samt dyre- og plantearterne kildevældsvindelsnegl, grøn kølleguldsmed, stor kærguldsmed, bæklampret, flodlampret, stavsild, stor vandsalamander, damflagermus, odder, spættet sæl, fedtet krogmos og gul stenbræk. For fuglebeskyttelsesområderne er det tilstedeværelsen af rørdrum, sangsvane, sædgås, taffeland, troldand, hvinand, fiskeørn, blishøne, plettet rørvagtel og engsnarre, som danner udpegningsgrundlagene.

Natura 2000-områderne Brandstrup Mose; Hald Ege, Stanghede og Dollerup Bakker; Tjele Langsø og Vinge Møllebæk; Rosborg Sø samt Bredsgård Sø ligger alle inden for kommunegrænsen, mens de resterende tre områder deles med nabokommunerne.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Viborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning