Læså sydvest for Aarkirkeby.
.

Bornholm rummer store naturværdier, og kommunen ønsker at pleje og beskytte de mest værdifulde naturtyper og landskaber samt at sikre øens biologiske mangfoldighed.

Ud over de nationalt og internationalt beskyttede naturområder har kommunen desuden udpeget en række interesseområder og økologiske forbindelser. De omfatter bl.a. kystområderne mellem Dueodde og Nexø, kysten omkring Hammerknuden og ud for Hasle Lystskov samt kysten på begge sider af Gudhjem. Dertil kommer især en række ådale som Døndalen og Læsådalen. I 1991 blev der desuden vedtaget en skovtilplantningsplan, og siden da er der rejst ca. 65 ha statsskov og ca. 100 ha privat skov.

Kommunen ønsker at give såvel turister som lokalbefolkningen gode muligheder for friluftsliv og naturoplevelser. Det skal bl.a. ske ved at fastholde og forbedre adgangen til naturen og øge formidlingen gennem fx afmærkede stier, informationsskilte, kortborde og naturvejledning samt etablering af flere publikumsfaciliteter.

Naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000

På Bornholm er 4.660 naturområder beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Tilsammen dækker de 2.578 ha, hvilket svarer til 4,4 % af kommunens areal.

Øen rummer også et stort antal naturfredninger. De største omfatter bl.a. Dueodde og Strandmarken, Læså med Ekkodalen samt Hammerknuden og Slotslyngen. Mange af de mindste fredninger skal beskytte særlige geologiske forekomster eller bestemte dyre- og plantearter som bombarderbillen ved Sose eller bakkesvovlrod ved Splitsgård.

Flere områder er desuden beskyttet af EU’s habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver. De i alt 13 Natura 2000-områder omfatter otte områder på Bornholm og fem havområder, herunder Ertholmene og det omkringliggende hav. Langt det største er de 31.900 ha beskyttede stenrev og sandbanker på Alder Grund og Rønne Banke i Østersøen sydvest for Bornholm. På selve Bornholm udgør Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne med 6.084 ha det største Natura 2000-område.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Bornholms Regionskommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning