En kommabredpande suger nektar på blåhat. Den lille, kraftigt byggede dagsommerfugl kendes lettest på de lysegule eller hvide pletter på bagvingens underside. Tidligere var den også udbredt på Øerne, men i dag findes kommabredpande kun spredt i Jylland og kan bl.a. opleves på Groest Hede, hvor den flyver over ugødede, blomsterrige overdrev fra sidst i juli til sidst i august.
.

Nedergård Skov er et stort, privatejet skovområde i det meget kuperede landskab midt på Den Jyske Højderyg mellem Nørre Snede og Rørbæk Sø. Skoven drives forstligt, men med et stort fokus på jagt. Beplantningerne er forholdsvis varierede og veksler mellem monokulturer af rødgran, bøg og eg samt blandskov med bl.a. røn og lærk. Dertil kommer enkelte områder med selvforynget skov. Mod sydøst, ned til Rørbæk Sø, kantes skoven af Groest Hede.

Midt i skoven ligger et kær, hvor Holtum Å har sit udspring. Kæret huser bl.a. en bestand af den sjældne tormentiljordbi, der udelukkende samler pollen på den gulblomstrende tormentil, som vokser talrigt her. I rydninger ses markperlemorsommerfugl og dukatsommerfugl, mens man på Groest Hede bl.a. kan møde kommabredpande, foranderlig blåfugl og smalrandet humlebisværmer. På de sydvendte, åbne dele af heden findes stedvis også tætte bestande af den farvestrålende mariehøneedderkop.

I selve Nedergård Skov er der iagttaget ca. 90 forskellige fuglearter. Ynglefuglene omfatter bl.a. duehøg, sortspætte og grønspætte samt misteldrossel, hvis sang man ikke kan undgå at høre i skoven om foråret. På Groest Hede yngler desuden hedelærke og rødrygget tornskade. Om vinteren er stor tornskade en fast gæst i området.

Området omkring Holtum Ås udspring i Nedergård Skov samt Groest Hede er en del af habitatområdet Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Holtum Å øvre del. Derudover indgår Groest Hede i fredningen af landskabet omkring Hærvejen og Rørbæk Sø fra 1996.

Jyllands gamle hovedfærdselsåre, Hærvejen, går gennem Nedergård Skov.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Ikast-Brande Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove