I dødislandskabet mellem Arresø og Alsønderup ligger den 110 ha store, statsejede Nejede Vesterskov. Mod nord støder skoven op til Alsønderup Enge og mod nordvest til Pøleå. Skoven har muldbund og rummer mange fugtige lavninger. Den er overvejende en løvskov med bøgen som det dominerende træ. Skoven rummer dog også en del eg, ahorn og lærk, mens der i lavningerne findes bevoksninger af rødel og ask. En stor del af Nejede Vesterskov er udlagt til urørt skov, mens resten drives med plukhugst.

Skoven har et rigt og alsidigt fugleliv, som ud over de mere almindelige skovfugle også omfatter huldue, ravn, duehøg og hvepsevåge. Dertil kommer havørnen, som ynglede for første gang i Nejede Vesterskov i 2009. Det var første gang i mere end 100 år, at havørnen ynglede i Nordsjælland, og med undtagelse af 2012 og 2014 har havørne hvert år fået unger på vingerne i skoven. Af hensyn til de ynglende ørne er området omkring reden spærret for offentlig adgang. Bæveren, som blev udsat i Nordsjælland 2009‑11, er begyndt at indfinde sig i moser ved Pøleå, der grænser op til skoven, som også huser en mindre bestand af krondyr.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Hillerød Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove