Selv om båden har set bedre dage, er garnet hængt til tørre og er klar til atter at komme på arbejde i den lavvandede Nissum Fjord. Der er en del restriktioner for erhvervsfiskeriet i fjorden. Således er fiskeri helt forbudt omkring udløbene af Damhus Å og Storå samt neden for Lyngholm Bakke, mens erhvervsfiskerne må overlade fiskeriet ved Thorsminde til lystfiskere med stang og snøre.
.

Den ca. 6.400 ha store Nissum Fjord ligger ud til Vesterhavet på tværs af Holstebro og Lemvig Kommuner. Fjorden er meget vindblæst og lavvandet med en middeldybde på blot 1 m. Langs den sydlige del af fjorden er kysterne flade tilgroningskyster med strandeng og rørskov. Om sommeren er mange af strandengene tørre, og ved lavvande blottes fjordens sand- og mudderflader. Til gengæld oversvømmes engene om vinteren, når vinden stuver fjordvandet op mod kysterne. De fleste steder får kysterne lov til at udvikle sig naturligt, og de kombinerede vind- og vejrforhold betyder, at visse holme og øer bliver større, mens andre gradvis forsvinder. Storå har sit udløb i Felsted Kog mod sydøst, hvor der er opstået et lille fjorddelta. I 1800-tallet var der flere mislykkede forsøg på helt eller delvist at tørlægge Nissum Fjord, og de gamle diger kan stadig ses i landskabet ved Felsted Kog.

Ålegræs, hjertebladet vandaks og alm. havgræs dækkede tidligere store dele af fjordbunden, men de er gået massivt tilbage pga. næringsbelastning fra overgødskning i oplandet. For at genetablere undervandsvegetationen har Holstebro og Lemvig Kommuner 2014‑17 gjort forsøg med genudplantning af langstilket havgræs og børstebladet vandaks.

Netop bundvegetationen er af stor betydning for rastende andefugle som lysbuget knortegås, der førhen havde Nissum Fjord som et af sine foretrukne vinterkvarterer. Nogle få knortegæs ses stadig på fjorden, hvor de i vinterhalvåret får selskab af andre højarktiske gæs som kortnæbbet gås og bramgås.

Fjordens ynglefugle tæller i dag bl.a. vadefugle som rødben, vibe og stor kobbersneppe, hvorimod brushane og alm. ryle, som tidligere ynglede på strandengene, for længst er forsvundet. I træktiden lægger et større antal vadefugle stadig vejen forbi Nissum Fjord, heriblandt den meget sjældne pomeransfugl, som hvert år i maj fouragerer i nogle dage på markerne ved Pallisbjerg.

I den sydlige del af fjorden ligger den 35 ha store Fjandø, hvor mosehornugle visse år yngler sammen med klyde og flere arter af terner. Siden 2001 har øen været hjemsøgt af ræve, hvilket har ført til en voldsom tilbagegang blandt ynglefuglene.

Strandengene på den nordlige del af Søndre Thorsmindetange blev fredet i 1984. Nissum Fjord er også udpeget som vildtreservat, ligesom fjorden og dens nære omgivelser indgår i et stort habitat-, fuglebeskyttelses- og Ramsarområde.

Den 12. december 2018 blev Nissum Fjord udnævnt til naturpark under Friluftsrådets mærkningsordning.

Videre læsning

Læs mere om Kyster i Holstebro Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kyster