I stenalderen strakte en lang fjord sig ind i landet fra Nivå Bugt. På bunden af den for længst forsvundne fjord ligger i dag den lille Nivå, som her løber gennem landskabet syd for byen af samme navn, inden den når udløbet ved tangen i fuglereservatet Nivå Bugt Strandenge.

.

Den 7,9 km lange Nivå, også kaldet Nive Å, udspringer i Grønholt Hegn og løber herfra østpå til udløbet i Nivå Bugt syd for Nivå Havn. Åen ligger i bunden af en tidligere lavvandet fjord, som landhævning har omdannet til en stor lavning med moser, enge og vandløb.

Selve Nivå har et opland på 3.200 ha. Flere åer som Bassebæk, Langstrup Å og Usserød Å løber dog til Nivå, så hele vandløbssystemet får et opland på 14.100 ha. Nivå har et fald på 14,3 m og er udrettet og reguleret på hele sit løb. Bunden består overvejende af sand og mudder, som erstattes af sten og grus, hvor faldet er kraftigst.

På det meste af sit løb går Nivå gennem åbent agerland. De lysåbne forhold giver åen en stedvis tæt undervandsvegetation, som på den grusede bund består af bl.a. kruset vandaks, børstebladet vandaks, vandstjerne og vandpest, mens grenet pindsvineknop dominerer, hvor bunden er blød. For at opretholde en god vandføring foretages der regelmæssigt grødeskæring i åen.

Vibe og sanglærke yngler i det åbne landskab omkring åen, mens tornsanger og gærdesanger bygger rede i hegn og buskads. Fiskehejren ses ofte fiske i åen, og om foråret synger nattergalen fra pilekrattene. Nær udløbet er Nivå omgivet af kratskov og længst ude af rørskov. Her yngler bl.a. rørspurv, skægmejse, rørsanger og vandrikse. Især om efteråret kan enkelt- og dobbeltbekkasiner ses i rørsumpen, og især i vinterhalvåret opholder isfugl sig jævnligt ved åen.

Den del af åen, som løber langs sydkanten af byen Nivå, indgår i den 302 ha store fredning af Nivå og Usserød Ådale fra 1990. Derudover går den korte strækning fra Strandvejen til udløbet i Øresund gennem fuglereservatet Nivå Bugt Strandenge.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Fredensborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande

Eksterne links