Tidligere dannede udløbet af Haarby Å et smalt nor, som strakte sig ned på vestsiden af Grydnæs, ca. 0,5 km øst for Løgismose. Fra 1908 og frem blev 29 ha af Noret inddæmmet og forsøgt afvandet ved at kanalisere og flytte udløbet og den nedre del af Haarby Å mod øst.

Ejeren af Løgismose Gods, den tyskfødte fabrikant Carl Johann Heinrich Bremer, anmodede i foråret 1943 Hedeselskabet om at udarbejde et projekt til intensivering af afvandingen, så arealet kunne opdyrkes. Planen var at få del i Landvindingslovens mange støttemillioner, men projektet strandede, da Bremer i maj samme år pludselig afgik ved døden.

I 1944 blev godset solgt til gymnastikpædagogen og højskoleforstanderen fra Ollerup, Niels Bukh. Han fandt Hedeselskabets projektforslag for dyrt, mens hans eget, billigere forslag af Landvindingsudvalget blev anset for uegnet til gennemførelse. I 1946 blev sagen derfor lagt død, og da det inddæmmede nor heller ikke siden er blevet kultiveret, henligger det i dag som rørskov og ekstensive græsarealer med et rigt fugleliv.

Den forflyttede Haarby Å, som frem til omkring 1970 var en sort, livløs rende, har siden forvandlet sig til et levende vandløb med en selvreproducerende ørredbestand. Det skyldes ikke mindst en betydelig indsats fra »Fiskelauget af 1970«, som bl.a. har bidraget med udsætninger og udlægning af gydegrus.

Videre læsning

Se alle artikler om Kulturlandskaber