Nyord Enge er en af Østdanmarks beds te fuglelokaliteter. De afgræssede enge tiltrækker i vinterhalvåret mængder af vandfugle som ænder, gæs og vadefugle, og med dem kommer også adskillige rovfugle. Det er fx ikke ualmindeligt at se op til 10‑15 havørne på engene en vinterdag. På trods af naturpleje er antallet af ynglende vadefugle gået tilbage, især de fåtallige arter som stor kobbersneppe og almindelig ryle.

.

Nyord Enge, der dækker 400 ha på øen Nyord ved den nordvestligste spids af Møn, er et af de største og mest fuglerige strandengsområder i Østdanmark. Engene har aldrig været opdyrket eller drænet. Hovedparten af strandengene ligger under kote 1 m, og det sker derfor jævnligt, at højvande oversvømmer strandengene. Omkring halvdelen af engene ejes af Fugleværnsfonden, mens resten forvaltes af Naturstyrelsen Storstrøm og private lodsejere. Naturplejen består primært af sommergræsning med kreaturer og er igennem mange år koordineret gennem et fælles græsningslav.

Ynglefuglene optælles årligt af Fugleværnsfonden og Vordingborg Kommune og omfatter bl.a. stor præstekrave, strandskade, klyde, vibe, rødben og stor kobbersneppe samt andefugle som grågås, gråand, skeand og knarand. Om efteråret raster knopsvaner, gæs, ænder og vadefugle i stort antal; det er især arter som pibeand, skeand, krikand og spidsand samt bramgås, hjejle og vibe. Stær og land og digesvaler kan også ses i tusindvis. Rovfugle som havørn og vandrefalk er regelmæssige gæster og ses næsten året rundt. I de seneste år har en målrettet naturplejeindsats og bekæmpelsesindsats over for ræv medført, at antallet af visse ynglefugle som fx vibe og rødben er steget væsentligt. Fuglene kan opleves fra Fugleværnsfondens fugletårn midt på engene eller fra observationsplatformen ved Hyldevang Naturcenter. Rent botanisk er Nyord også meget værdifuld, idet de gamle strandenge rummer en væsentlig bestand af karakteristiske plantearter for østdanske strandenge.

Videre læsning

Læs mere om Kyster i Vordingborg Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Kyster