Den ca. 80 ha store Odby Sø lå på tangen ud til Oddesund. I 1878 blev dens skæbne beseglet, da lokale bønder dannede et interessentskab med det formål at inddæmme og afvande den lavvandede lagunesø. Ønsket var mere jord til græsning og høslæt. Det varede ikke længe, før søen var tørlagt, og frem til 1928 sørgede en hollandsk pumpemølle for, at det forblev sådan. Herefter blev møllen erstattet af en vindmotor. Afvandingen var dog ikke uden udfordringer, da stormfloder i hhv. 1917, 1921 og 1954 medførte dæmningsbrud og oversvømmelser. Med støtte fra Landvindingsloven blev Odby Sø i foråret 1961 endelig tørlagt med elektrisk pumpestation og forstærket dæmning.

Genskabelsen af Odby Sø har været drøftet siden 1990. Søen ville indgå naturligt i Natura 2000-området Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø, ligesom den kunne dæmpe udledningen af kvælstof til Limfjorden. Indtil videre har staten forkastet forslaget med den begrundelse, at genopretningsprojektet ville blive for kostbart i forhold til den effekt, søen måtte have på kvælstofudledningen.

Videre læsning

Se alle artikler om Kulturlandskaber