Befolkningsudviklingen i Odder 1921‑2019.
.
Torvet og gaderne omkring udgør Odders centrum for handel og service. Torvet med skulpturen Livets Port fra 1987 af Børge Jørgensen omkranses af flere velbevarede bygninger, herunder det tidligere Centralhotellet i den hvide bygning, der i dag er lejligheder og kontorer.
.
Det centrale Odder, 2019. Rosensgade og Torvet er Odders gågader og byens vigtigste indkøbsområde med specialbutikker, mens supermarkederne findes i Nørregade og Banegårdsgade. Stationen er endestation for Letbanen til Aarhus H. Nord for Parkvej ligger det store område Spektrum Odder med en række idræts- og kulturfaciliteter. VitaPark er et sundheds-, kultur- og erhvervshus, hvor der bl.a. også er sundhedsklinikker, kulturkøkken og kunstnerværksteder. Øst for kortudsnittet ligger Odder Gymnasium som en del af Campus Odder.
.

Odder har en befolkning på 12.237 og et areal på 6,6 km2, hvilket gør byen til kommunens største. Den ligger i en tunneldal i et morænelandskab fra sidste istid og gennemstrømmes af vandløbene Odder Å og Stampemølle Bæk. Øst for Odder Å ligger den relativt frugtbare moræneflade mellem 10 og 30 m.o.h., mens området vest for ådalen hæver sig i 60‑80 m’s højde.

Beboerne i middelalderlandsbyen slog sig ned i dalbunden, men som byen voksede, har den bredt sig op ad dalsiden, så højdeforskellen i gadeplanet er mærkbar. Bymidten, der især betjener den centrale og sydlige del af Odder, afgrænses af Holsteinsgade, Raupachsgade-Nygade, Nørregade og Rådhusgade-Banegårdsgade.

Forretningslivet med specialbutikker er koncentreret i sive- og gågaden Rosensgade og omkring Torvet med bygninger i op til fire etagers højde, hvoraf mange er bevaringsværdige. Supermarkeder findes i bl.a. Nørregade og Banegårdsgade. I sidste del af 1900-tallet udvidede byen sig mod øst med fortrinsvis enfamilieshuse. Bebyggelsen afrundes i en bue mod det åbne land. Nybyggeriet foregår nu mod vest, syd for Stampemølle Bæk, i afgrænsede boligkvarterer med slyngede vejforløb. Da fremtidens boliger fortrinsvis skal anlægges nord for bækken, er et mindre lokalcenter, Odder Nord, på vej i Rådhusgade på den tidligere industrigrund for Nordisk Tekstil. Den dominerende boligform er villaer og enfamilieshuse, men kommunen tilstræber et varieret boligudbud med etagebyggeri tilpasset det kuperede landskab samt tæt-lavt og åben-lavt byggeri. Etagebyggeri på seks etager kan ses på Teglbakken. Ved Bendixminde i nordvest er en ny bydel på vej med både etageboliger, åben-lav og tæt-lav bebyggelse.

Det tidligere Odder Centralsygehus huser i dag VitaPark. Her er samlet forskellige funktioner, fx sundhed, kultur og erhverv. Blandt andet Vokseværket, et kontorfællesskab for mindre virksomheder, og på området er der planer om byfortætning med blanding af erhverv og boliger med åben-lav bebyggelse og etageboliger op til tre etager. For at styrke erhvervsuddannelserne er Campus Odder under opbygning i området ved Østermarksvej, hvor det almene gymnasium ligger.

Byens industriområde ligger i den nordlige del af byen ved udkørslen mod Århusvej.

Stednavnets betydning

Den ældst kendte kilde til navnet Odder er fra 1363, hvor formen Oddræth optræder. I senere belæg findes former som Odderth (1405), Oderth (1438) og Odder (ca. 1571). Navnet er sammensat af substantivet od, som betyder »spids« sigtende til en spids formation i terrænet, her sandsynligvis om det lille næs mellem Odder Å og Rævså, som ligger ved byens sydlige kant. Efterleddet er omstridt, hvorfor navnets fulde betydning er uvis.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Odder Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer