Den 16 km lange Odder Å udspringer syd for Tornsbjerg Skov ved grænsen til Horsens Kommune. Herfra løber åen mod nordøst og op gennem Odder. Lidt syd for Assedrup løber den ud i Rævså, som fortsætter det sidste stykke til udløbet i den vestlige ende af Norsminde Fjord. Nedstrøms Odder er åen flere steder blevet omlagt, og dens oprindelige løb genskabt. På denne strækning bidrager hyppige oversvømmelser af engene til at reducere kvælstofbelastningen af Norsminde Fjord. I Odder forårsager åen dog også jævnlige oversvømmelser, og der arbejdes derfor på en klimatilpasning, hvor vandet forsinkes, inden det når byen.

Odder Å har på den korte strækning fra Fillerup til Odder gode betingelser for mølledrift. Her lå fem vandmøller på stribe og desuden en ved Stampemølle Bæk lige nord for byen. Alle disse møller var virksomme i 1700-tallet eller tidligere samt hele 1800-tallet og nogle langt op i 1900-tallet. Da mølleri var et kongeligt privilegium, og bønderne underlagt mølletvang, betød møllekoncentrationen, at bønder fra et stort opland jævnligt kom på Odderkanten for at få malet korn. De sidste opstemninger blev fjernet i 2017 og erstattet af omløbsstryg, hvilket har betydet, at vandrefisk som ørred nu kan trække langt op i åen. Udover ørred omfatter åens fiskebestand også arter som bæklampret, tre- og nipigget hundestejle samt de skrubber, der trækker op i åen fra Norsminde Fjord.

Lige inden Odder Å rammer Odder, løber den gennem en 368 ha stor fredning fra 1979 ved godset Rathlousdal. Derudover indgår Rævsås udløb i fuglebeskyttelsesområdet Kysing Fjord.

Videre læsning

Læs mere om De ferske vande i Odder Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande