Arne Jacobsen tegnede sommerhuset Knarken til sig selv og familien. Sommerhuset fra 1937‑38 ligger ved Gudmindrup Lyng ud til Sejerø Bugt. Det har siden 2011 været ejet af Realdania By & Byg og indgår i deres samling af fredede og bevaringsværdige ejendomme. Sommerhuset blev fredet i 1985.
.
Fiskerhuse og ruser på Rørvig Havn. Kommunens tre havne, Nykøbing Sjælland Havn, Odden Havn og Rørvig Havn, fungerer som indgang til Geopark Odsherred fra vandsiden. Kommunen er populær blandt lystfiskere. Det kommercielle fiskeri er stort set ophørt.
.
Befolkningsudviklingen 1971‑2020 samt fremskrivning til 2045 for hhv. Odsherred Kommune, Region Sjælland og hele landet. Indeks: 1971 = 100.
.

Befolkningstallet har fra slutningen af 2010’erne ligget tæt på 33.000 indbyggere. Næsten hver anden bolig i kommunen er en fritidsbolig.

Befolkningsudviklingen

Efter årtiers støt vækst i det område, der nu udgør Odsherred Kommune, har befolkningsudviklingen samlet set været stagnerende siden slutningen af 2010’erne. I Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning fra 2020 forventes en svag vækst fra 32.957 i 2020 til 33.192 i 2045. Der var i 2010’erne en årlig gennemsnitlig nettotilflytning (forskellen mellem indenlandske til- og fraflyttede) på ca. 90, mens nettoindvandringen (både danske og udenlandske statsborgere) gennemsnitligt var på 130.

Når befolkningstallet alligevel var stort set uændret, skyldtes det et betydeligt fødselsunderskud (færre nyfødte end døde) på i gennemsnit lidt over 230 om året. Årsagen hertil er først og fremmest aldersfordelingen med forholdsvis mange ældre i kommunen. Fertiliteten i kommunen er næsten på linje med regionen og hele landet. Den samlede fertilitet er et mål for det antal nyfødte, 1.000 kvinder vil føde i deres fertile alder (15‑49 år), hvis årets fødselsmønster fortsætter. Det lå i 2019 på 1.701 i kommunen, 1.760 i regionen og 1.699 på landsplan. Samme år var gennemsnitsalderen for førstegangsfødende 27,3 år, hvilket var hhv. et og to år lavere end i regionen og hele landet. Førstegangsfædrene var lidt over to år ældre. Knap en tredjedel af befolkningen var i 2020 65 år eller derover mod tilsvarende kun en femtedel i hele landet.

Ældrekvoten (antallet af indbyggere på 65 år og derover i forhold til antallet af 15‑64-årige) vil ifølge fremskrivningen fra Danmarks Statistik vokse fra 56 % i 2020 til 82 % i 2045. Det er betydelig højere end for regionen og hele landet, hvor Danmarks Statistiks beregning peger på ældrekvoter i 2045 på hhv. 54 % og 43 %.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Indvandring

I 1980 var 1,3 % af befolkningen i kommunen indvandrere eller efterkommere. Denne andel var i 2020 steget til 6,7 %. Der var 1.853 indvandrere, hvoraf 55 % var fra ikke-vestlige lande. Af de 1.011 indvandrere fra ikke-vestlige lande var der flest med oprindelse i Syrien (34 %) og Sri Lanka (10 %). Af de 842 indvandrere fra vestlige lande (der bl.a. omfatter alle EU-lande) var de største grupper fra Polen (16 %), Tyskland (13 %) og Rumænien (9 %) samt Norge og Sverige med hver 8 %.

Boligforhold

Odsherred Kommune havde i 2020 landets største andel af fritidsboliger, hele 60 % af boligmassen. Spredt ud over det meste af kommunen er der såvel gamle sommerhuse som store områder med nyere udstykninger. Den største koncentration er i den nordlige del af kommunen langs Sejerø Bugt.

Der er en stor feriehusudlejning i kommunen, og i 2019 blev der registreret mere end 300.000 kommercielle overnatninger, hvoraf danske turister stod for halvdelen. Antallet af udlejninger er dog ikke stort set i forhold til antallet af fritidshuse. På listen over kommuner med flest udlejninger var Odsherred Kommune således kun nr. 18. Det hænger sammen med, at en forholdsvis stor andel af fritidsboligerne i kommunen primært bruges af ejerne. Blandt ejerne er der også et stigende antal, der har fået tilladelse til at bruge fritidshusene som helårsboliger. Det er især pensionister, der gerne vil benytte denne mulighed. Den resterende del af kommunens boligmasse udgøres hovedsagelig af privatejede parcel-/stuehuse. Desuden findes 10 % almene boliger. Boligpriserne i kommunen er forholdsvis lave; sammenlignet med landet som helhed, hvor et parcel-/ rækkehus i 2020 gennemsnitligt kostede knap 14.600 kr. pr. m2, kostede det kun 8.800 kr. pr. m2 i Odsherred Kommune.

Sommerhuse i Odsherred

Odsherred har i mere end 100 år været sommerhusområde og rummer i dag mere end 23.500 fritidshuse. Med udgangspunkt i Rørvig som romantisk lokalitet, søgt af forfattere og malere fra 1800-tallets sidste halvdel, bredte landliggerkulturen sig langs Kattegatkysten og Sejerø Bugt med fornemme sommerhuse tegnet af arkitekter som Martin Nyrop, P.V. Jensen-Klint, Johan Pedersen, Frits Schlegel m.fl. Dertil kom talrige feriekolonier og landets første ferieby fra 1935 ved Klint.

Næsten samtlige fremtrædende danske arkitekter har stået bag opførelsen af smukke feriehuse i Odsherred fra 1960’erne til i dag, ofte til eget brug og tilpasset det særlige landskab. Arne Jacobsen kom med sit modernistiske sommerhus fra 1937‑38 til at præge arkitekturen i Odsherred med markante byggerier som Fiskerøgeriet og Det Runde Hus på Sjællands Odde fra hhv. 1943 og 1957 samt den utraditionelle landbrugsejendom Almegården fra 1953 ved Tengslemark. Også andre danske arkitekter har haft sommerhus i Odsherred, fx Erik Chr. Sørensen, der 1957‑58 opførte fire ens sommerhuse til familien ved siden af sit eget stråtækte sommerhus ved Rørvig. Svenn Eske Kristensen tegnede »Esken« i 1954 ved Fårevejle Kirkeby med en overdådig brug af træ, mens Erik Korshagen tegnede sit sommerhus i 1960 på Korshage Fjordvej, og Gehrdt Bornebusch sit sommerhus i 1967 i Overby Lyng. Knud Holschers sommerhus fra 2008 i Stenstrup Lyng har en særpræget vingeformet tagkonstruktion, der hviler på søjler, og Hanne Kjærholm har tegnet sommerhuset ved Rørvig med et pyramideformet tag. Mette Lange har tegnet adskillige sommerhuse i kommunen, fx ved Ellinge Lyng i 2017 og Ordrup Næs i 2019.

Sommerhusene er individuelt udformede huse, som udgør en enestående eksempelsamling på en særlig dansk bygningsform.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Odsherred Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Befolkning og boliger