Tidslinje over oldtiden i Glostrup Kommune.

.

Da området, der udgør Glostrup Kommune, allerede i 1800-tallet blev påvirket af Københavns udbygning, er det præget af tæt bymæssig bebyggelse. Der er derfor kun begrænset kendskab til områdets oldtidshistorie. Kun ganske få lokaliteter er registreret i området, hvoraf ingen er gravhøje, men der har ganske givet tidligere ligget gravhøje og storstensgrave her som i nabokommunerne.

Ældre stenalder

De ældst kendte spor efter mennesker i området stammer fra Ejby Mose, hvor der er kendskab til en enkelt boplads dateret til ca. 4500 f.Kr. Her har der siden år 1900 været opsamlet flintgenstande i form af kerneøkser, tværpile og adskillige flintafslag, som afspejler livet på kanten af mosen, i århundrederne før stenalderjægeren blev bonde.

Yngre stenalder

Ved en større bopladsudgravning nord for Hvissinge blev der i år 2000 fundet en enkelt mulig hustomt, dateret til senneolitikum (ca. 2350-ca. 1700 f.Kr.), men ellers kendes der kun til ganske få spor efter de første agerdyrkere i området.

Bronzealder

Indtil videre er de eneste spor af livet i bronzealderen i kommunen en bronzecelt (økse) fundet ved hjørnet af Ejby Mosevej og Brandsbjergvej, dateret til ca. 1700-ca. 500 f.Kr., samt stolpehuller fra et langhus fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.Kr.) ved Hvissinge.

Jernalder og vikingetid

Kvindegrav fra jernalderen fundet på en lille gravplads ved Hvissinge.

.

Flere arkæologiske undersøgelser i forbindelse med udbygningen af Hvissingeområdet siden år 2000 har udvidet kendskabet til jernalderbondens liv og hverdag. Nord for Hvissinge blotlagdes massive spor efter en landsby, der opstod i yngre romersk jernalder (ca. 160-ca. 375) og blev brugt ind i germansk jernalder (ca. 375-ca. 800), hvor dens størrelse kulminerede med 11 gårde. En af gårdene bestod af en hovedbygning med bolig, stald samt flere udhuse, der rummede forråd og foder til dyrene. Den var omkranset af et hegn, som var sammenbygget med flere mindre bygninger. Oftest hørte der en brønd til den enkelte gård, men i enkelte tilfælde havde flere gårde fælles brønd. I en af de ældste brønde lå resterne fra en vogn, der er kulstof 14-dateret til ca. år 300. I otte andre brønde blev fundet rester af træstiger, hvoraf flere er kulstof 14-dateret til ca. 400‑500. Analyser fra brøndene viser, at landskabet omkring landsbyen var åbent og præget af marker, hvor der blev dyrket både rug, byg, hør og hamp.

Vest for Sortevej i Hvissinge blev der i 2016 fundet en gravplads fra ældre romersk jernalder.

Videre læsning

Læs mere om historie i Glostrup Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Oldtid