De renvandede åer og bække i Billund Kommune er levested for en række forskellige slørvinger, heriblandt den sjældne Isoptena serricornis, som her poserer på en sten. Den er hovedsagelig kendt fra Gudenå-, Varde Å- og Skjern Å-systemerne og har en af sine største danske bestande i Omme Å. Gennem det meste af artens etårige livscyklus lever nymferne nedgravet i åens sandbund. I maj-juni forlader de dog vandet for som vingede voksne insekter at gennemføre den kortvarige romance, der skal sikre næste generation af slørvinger i Omme Å.
.

Den ca. 72 km lange Omme Å udspringer lidt vest for Jelling i Vejle Kommune. Åen løber ind i Billund Kommune øst for Filskov, hvorfra den snor sig mod nordvest op til kommunegrænsen, som den følger kortvarigt, indtil den drejer vestpå og løber gennem Sønder Omme. Mellem Skovsende Plantage og Sønder Omme Plantage forlader åen kommunen og fortsætter mod vest og nordvest til udløbet i Skjern Å sydøst for Skjern.

På sit løb gennem Billund Kommune er Omme Å stort set ureguleret og bugter sig gennem de moser og enge, som dækker de lavtliggende dele af ådalen. Længere oppe ad skrænterne findes desuden en smule overdrev. I selve åen vokser vandpileurt og sideskærm samt flere forskellige arter af vandstjerne og vandaks, mens der langs bredden bl.a. vokser søkogleaks, grenet pindsvineknop og bredbladet dunhammer. Det mest bemærkelsesværdige planteliv findes dog på ådalens enge, hvor man ud over almindelige eng- og moseplanter også kan støde på bl.a. engblomme, benbræk, klokkeensian, tvebo baldrian, plettet gøgeurt og majgøgeurt.

Åen er levested for en række forskellige vårfluer, døgnfluer og slørvinger samt guldsmede som grøn kølleguldsmed og blåbåndet og blåvinget pragtvandnymfe. Fiskebestanden omfatter laks, ørred og stalling, der bl.a. tjener som føde for odderen, som også holder til langs åen.

Flere steder kan man se rester af de engvandingssystemer, som 1860‑1960 blev benyttet til at lede næringsrigt åvand ud til engene. I 2016 blev Sønder Omme Kanal fredet for at bevare et eksempel på de tidligere engvandingskanaler. Fredningen omfatter 7,8 km kanal, hvoraf de 6,6 km ligger i Billund Kommune.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Billund Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande