Løvtræerne i plantagerne op mod Røjen Bæk står stadig grønne på en sen eftermiddag i oktober, hvor græsset og hedelyngen farves gyldent af den lavthængende sol. For at bevare de lysåbne hedearealer fjerner man jævnligt ny træopvækst, ligesom lyngen slås, og heden stedvis afbrændes. Derudover skal granplantagerne gradvis omdannes til løvskov med naturligt hjemmehørende arter.
.

Ovstrup Hede er et ca. 500 ha stort, fladt hedeområde øst for Aulum. Heden afgrænses mod syd af Sunds Nørreå og mod nord af Røjen Bæk. Langt størstedelen af området er hede med spredte plantager, især op mod Røjen Bæk i nord. Fugtige lavninger, vandhuller og småsøer ligger spredt over området og vidner om et ubrudt allag, som vandet har svært ved at gennemtrænge. De naturligt slyngede Røjen Bæk og Sunds Nørreå kantes begge overvejende af moser. I sydvest og syd grænser hedearealerne op til større, intensivt dyrkede landbrugsområder.

De tørre hedearealer karakteriseres af dværgbuske som hedelyng og revling, mens klokkelyng, blåtop og smalbladet kæruld dominerer plantelivet i de fugtige lavninger. Heden huser dog også en række mere usædvanlige plantearter som alm. og femradet ulvefod, hedekløvtand, kattefod og engelsk visse.

Området har en stor mangfoldighed af insekter og edderkopper og tæller flere sjældent sete arter som glat skarnbasse og enebærbredtæge. Derudover holder guldsmeden lille blåpil til i det fugtige område, som kaldes Eldorado, mens mariehøneedderkoppen har en lille bestand langs grusvejen syd om Jetten.

Der er iagttaget mere end 130 forskellige fuglearter på Ovstrup Hede. Ynglefuglene omfatter vendehals, hedelærke, rødrygget tornskade, bynkefugl, misteldrossel og storspove. Desuden ses traner ofte på heden, men om de også yngler her, er uvist. Området har en stor vildtbestand af krondyr, dådyr og rådyr, som bl.a. kan observeres fra Ovstruptårnet ved Bindstowvej. Også ræv, grævling og skovmår yngler i området, og i 2016 blev der set en ulv på den store hede. Oddere holder til ved vandløbene i nord og syd, og i Røjen Bæk er der fundet gnavespor efter bæver.

Den daværende ejer af Ovstrup Hede ønskede at sikre det naturskønne område for eftertiden, og i 1968 udmøntede det sig i en fredning af heden. I dag ejes heden af Aage V. Jensen Naturfond, som købte området i 2002. Blandt andet pga. de store arealer med våd og tør hede er Ovstrup Hede også udpeget som habitatområde.

Videre læsning

Læs mere om Herning Kommunes landskaber

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Landskaber

Se alle artikler om Landskaber