Den næsten 440 ha store Oxholm Skov ligger på en morænebakkeø omgivet af fladt landbrugsland på gammel, hævet havbund. Når man kører i det ellers flade landskab, kan skoven derfor ses på lang afstand. Skoven består i dag af gammel løvskov samt en del nyplantet granskov og omfatter bl.a. en af Danmarks nordligste bøgeskove. Der er også bevoksninger med nåleskov af forskellige aldre, ligesom en ca. 20-30 ha stor del af skoven er udlagt som naturskov. Skoven drives forstligt, og i dele af skoven udføres forsøg med forskellige træsorter.

Flere planter og laver indikerer, at Oxholm Skov er en gammel skov. Blandt dem er fx den sjældne alm. lungelav. Skoven har også gode bestande af rådyr, ligesom strejfende dådyr og krondyr jævnligt ses i området. I Oxholm Skov og området omkring landsbyen Oxholm er der registreret vandflagermus, troldflagermus, dværgflagermus, brunflagermus, sydflagermus og langøret flagermus. Ynglefuglene omfatter bl.a. træløber, misteldrossel, rødstjert, broget fluesnapper, rødrygget tornskade, ravn, duehøg, skovhornugle og natugle.

Skoven fik sit navn i 1573, da den daværende ejer Frants Banner ændrede godsets navn fra Ø Kloster til Oxholm til ære for hustruen Anna Oxe. Efter sigende skulle hun have plantet skoven inden sin død, men sandsynligvis har der været skov på en del af arealet allerede dengang. I mange år var hele Oxholm Gods i familien Glarborgs eje, men i 2014 blev godset solgt til anden side, mens familien beholdt skoven.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Jammerbugt Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove

Eksterne links