Perlegade 58 ligger på Perlegade 58 i Sønderborg Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Grundmuret barokt langhus med gavlkvist og facade opdelt i pilastre med korintiske kapitæler og kvaderlisener. Med murankre dateret til 1704, men der stod indtil for ca. 20 år siden 1604. Forhuset er imidlertid helt klart opført o. 1740-50 som et af de første langhuse i Sønderborg. Facaden minder meget om Kriegers modeltegninger til bygninger i København efter branden 1728, men er nok noget senere, jfr. et meget lignende hus, Südermarkt 15 i Flensburg, der er dateret til 1743. Der er intet spor af et ældre hus, så det oprindelige årstal 1604 på bygningen kan derfor (lidt usædvanligt) have henført til det år, ejendommen kom i ejerslægtens eje.

Beskrivelse

Perlegade 58 ligger på den østlige side af Perlegade, Sønderborgs historiske handelsstrøg, umiddelbart over for Rønhave Plads. Perlegade 58 er et otte fag bredt, grundmuret langhus i to etager med en fire fag bred gavlkvist mod gaden, portgennemkørsel i de to sydligste fag samt et heltag belagt med røde vingetegl. Facadens sidepartier er indrammet af kvaderliséner, mens gavlkvisten er opdelt af pilastre med kapitæler udsmykket med volutter, æggestav og bladranker. Over sidepartierne og kapitælerne sidder en malet gesims i træ, og mellem første sal og øverste sals vinduer står årstallet 1704 i smedejern. I gavltrekanten sidder endvidere et cirkulært, opsprosset støbejernsvindue. Facadens vinduer er i stueplan dels større, opsprossede butiksvinduer, dels korspostvinduer med tre ruder i de nederste rammer. Første salens vinduer er traditionelle korspostvinduer, mens de øverste vinduer i gavlkvisten er mindre, kvadratiske vinduer med opsprosning.

En bred naturstenstrappe fører op til hoveddøren, der er en traditionelt udført, tofløjet fyldingsdør med svunget, tredelt overvindue, som sidder i en riflet indfatning med markerede vederlags- og slutsten. Gårdsiden er uudsmykket og kendetegnet ved samme vinduessætning som facaden samt en kældernedgang, en række murankre og en centralt placeret dør med indfatning af træ. Døren har to svungne fyldninger og et kvadratisk, nirudet overvindue. I tagfladerne sidder mod gaden fire runde ovenlysvinduer, og mod gården fire taskekviste, to runde ovenlysvinduer og en række udluftningshætter og tudsten. I rygningen ses desuden to brede, zinkinddækkede skorstenspiber med sokkel og kraftig dækplade.

I det indre rummer bygningen i stueplan et butiksareal og lejligheder på etagerne. I stueplan er overfladerne og rumfordelingen nyere, dog er dielen bevaret med en nyere, traditionelt udført hovedtrappe. I lejlighederne er bevaret en ældre planløsning med gennemgående hovedskillerum, stuer mod gaden samt køkken og bad mod gården. I enkelte lejligheder er bevaret oprindelige ovnnicher og kakkelovnspilastre, samt mod gaden kurvehanksbuede vindueslysninger. I flere rum ses ældre og traditionelle plankegulve, samt ældre fyldingsdøre. En række døre, gerichter og brystningspaneler er udført i kopi af de oprindelige og i flere lejligheder ses desuden flere nyere, lette skillevægge samt sænkede lofter.

Miljømæssig værdi

Bygningens miljømæssige værdi knytter sig til placeringen i Perlegades østlige husrække, hvor det barokke langhus er med til at opretholde det middelalderlige gadenet. Hertil kommer den prominente beliggenhed over for Rønhave Plads, der understreger bygningens herskabelige arkitektur og bymæssige betydning.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til bygningen som værende et af de først opførte, barokke langhuse i Sønderborg, samt til de bevarede ældre bygningselementer, herunder smedejernsinitialerne, gavlkvisten, de kvadrede lisener og pilastrene samt kapitælernes bladranker. Hertil kommer den markante forskel på den fornemme, repræsentative facade og så den udpræget funktionelle gårdside med de synlige murankre. Særlig kulturhistorisk værdi har hoveddørens riflede indfatning, idet denne ikke blot er tidstypisk, men også er et egnskarakteristisk træk, som eksempelvis ses på Augustenborg Slot. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de bevarede dele af den oprindelige og ældre planløsning med diele og hovedskillerum på etagerne, samt stuerne placeret mod gaden og køkkener og bad mod gården. Den kulturhistoriske værdi knytter sig endvidere til de oprindelige og ældre bygningsdele og -detaljer, herunder de kurvehanksbuede vindueslysninger, ovnnicherne og pilastrene, samt de ældre plankegulve og traditionelle fyldingsdøre.

Arkitektonisk værdi

Bygningens arkitektoniske værdi relaterer sig i det ydre til facadens statelige og samtidig meget kraftfulde fremtræden, som skyldes den imposante hoveddør, de gennemgående, opadstræbende pilastre, der afsluttes af detaljerige kapitæler, samt den brede og meget markante gavlkvist.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links