Rødvig Havn ligger lidt sydligere end Stevns Klint. Den sydlige del af havnen er forbeholdt fiskeri, mens lystbådehavnen ligger mod nord. DMI og Kystdirektoratet har siden 1991 målt vandstanden i havnen, der d. 4. januar 2017 nåede 166 cm over dagligt vande, hvilket betød, at store dele af havnearealet blev oversvømmet.
.
Udgiftsbehov pr. indbygger og skatteudskrivning for Stevns Kommune i 2011 og 2020.
.
Stevns Kommunes valgbus var i ugerne frem til kommunal- og regionalvalget d. 16. november 2021 på rundtur i kommunen. Vælgerne kunne brevstemme ved bussen, der her i begyndelsen af oktober holder foran rådhuset i Store Heddinge. Ud over at stemme om sammensætningen af den nye kommunalbestyrelse kunne der stemmes til valget af det nye regionsråd i Region Sjælland.
.

De to små landkommuner Vallø og Stevns endte med at gå sammen, da Strukturreformen fra d. 1. januar 2007 betød krav om større kommuner. Vallø Kommune med lidt over 10.000 indbyggere havde oprindelig overvejelser om at gå med i en storkommune langs Køge Bugt. I stedet endte det med en fusion med Stevns Kommune. Den nye kommune fik dermed knap 22.000 indbyggere.

Den nye kommunes politiske landskab

Efter offentliggørelsen i 2004 af Strukturkommissionens anbefalinger stod det klart for små kommuner som Vallø og Stevns, at de enten selv måtte finde en eller flere sammenlægningspartnere eller blive tvunget sammen med andre.

Stevns Kommune havde lidt over 11.000 indbyggere, mens Vallø Kommune havde lidt over 10.000. På de første lokale borgermøder var der en positiv stemning vedrørende kommende sammenlægninger, selv om der på det tidlige tidspunkt ikke var konkrete partnere.

Der begyndte i løbet af 2004 at tegne sig flere mulige scenarier i drøftelserne på embedsmandsplan og blandt lokalpolitikerne.

I Vallø blev der talt om en mulig Køge Bugt Kommune bestående af Køge, Fakse (nu Faxe) og den daværende Stevns Kommune. I forvejen var der et erhvervssamarbejde mellem Vallø, Greve, Solrød og Køge Kommuner. Vallø var mest tilbøjelig til at kigge mod nord, fordi både pendlere og små håndværksvirksomheder i stor udstrækning arbejdede i hovedstadsområdet. Køge Bugt Kommune ville have fået omkring 140.000 indbyggere.

I Stevns Kommune blev der også set mod nord, da der ikke var stærke bånd til den daværende Fakse Kommune. Afgørende blev imidlertid, at der i den socialdemokratisk styrede Køge Kommune ikke var stemning for en stor fusion med en række kommuner med borgerligt styre. Politikerne i Køge besluttede sig for en sammenlægning med Skovbo Kommune. Derefter blev Stevns og Vallø Kommuner enige om den lille sammenlægning, der bragte indbyggertallet op på knap 22.000. Der var diskussion om navnet; Vallø havde sit slot, men halvøen Stevns vandt som den mest markante lokalitet.

Sammenlægningen blev ret harmonisk. Et nyt byvåben afspejlede begge de gamle kommuners identitet, og man valgte rådhuset i Store Heddinge som fremtidigt rådhus, mens det tidligere Vallørådhus i Hårlev blev Sundheds- og frivillighedscenter for hele kommunen.

Økonomien var stram i de første år, og kommunalbestyrelsen påtog sig med besparelser i organisationen aktivt den rolle at få økonomien på plads.

Politisk var den første periode i den nye kommune præget af stabilitet. Poul Arne Nielsen (V) havde været borgmester i Vallø Kommune siden 1994 og blev den første borgmester i den sammenlagte kommune, mens Lars P. Asserhøj (V) fra Stevns blev vice borgmester. Poul Arne Nielsen stoppede ved valget i 2013 og blev afløst af kvægavler Mogens Haugaard Nielsen (V).

I 2014 kom Stevns Klint på UNESCOs verdensarvsliste, og det, som for mange kommuner er en drøm, skabte på kort sigt politiske problemer i kommunen. I Venstre begyndte en lang fejde om, hvorvidt Klinten skulle fredes eller ej. Det var ikke, fordi nogen ikke ønskede at bevare Klinten, men striden opstod, fordi der i forbindelse med fredningen skulle etableres en 25 m bred bræmme ud mod kanten. Den daværende borgmester Mogens Haugaard Nielsen sagde først ja til fredningen, men blev betænkelig og endte med et nej. Og så sagde han ja igen.

Det var ikke alle Venstrefolk, der kunne følge med kovendingen, og to blev ekskluderet. Den politiske ballade endte med, at Mogens Haugaard Nielsen i januar 2017 selv meldte sig ud af Venstre, men fortsatte som borgmester. Han dannede derefter lokallisten Nyt Stevns.

Mandatfordeling og stemmeprocent ved kommunalvalg i Stevns Kommune i 2005, 2009, 2013, 2017 og 2021*
2005 2009 2013 2017 2021
A. Socialdemokratiet 9 6 5 6 5
B. Radikale Venstre 0 0 1 1 1
C. Det Konservative Folkeparti 2 1 1 2 3
D. Nye Borgerlige - - - - 0
F. Socialistisk Folkeparti 1 2 0 0 1
I. Liberal Alliance - - 0 0 0
O. Dansk Folkeparti 2 1 2 2 1
V. Venstre 13 7 8 4 5
Ø. Enhedslisten - 0 1 2 1
L. Stevnslisten - 2 1 - -
N. Nyt Stevns - - - 2 2
I alt 27 19 19 19 19
Kvinder 9 2 5 7 5
Mænd 18 17 14 12 14
Stemmeprocent 74,6 % 71,0 % 75,2 % 72,7 % 68,9 %

*DANMARKS STATISTIK – STATISTIKBANKEN.DK/VALGK3 SAMT KMDVALG.DK

Venstres nye kandidat var Anette Mortensen, og efter valget i 2017 blev den da 39-årige ergoterapeut borgmester, selv om Venstre gik tilbage fra otte til fire mandater.

Skolelederen Henning Urban Dam Nielsen var Socialdemokratiets borgmesterkandidat til kommunalvalget i november 2021, hvor også tidligere folketingsmedlem for Dansk Folkeparti Martin Henriksen havde meldt sig som borgmesterkandidat. Valget i 2021 gav samlet 11 mandater til Det Konservative Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti og lokallisten Nyt Stevns. Rød blok kunne råde over de i alt otte mandater til Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Radikale Venstre. Imidlertid gik konstitueringen på tværs af blokkene. Socialdemokratiet, Venstre og de radikale indgik en konstitueringsaftale, der gjorde Henning Urban Dam Nielsen (S) til borgmester, mens den tidligere borgmester, Anette Mortensen (V), blev viceborgmester.

Folketingsvalg 2007, 2011, 2015, 2019 og 2022 i Stevns Kommune (stemmer i procent)*
2007 2011 2015 2019 2022
A. Socialdemokratiet 24,2 % 21,4 % 24,8 % 24,1 %
27,0 %
B. Radikale Venstre 3,6 % 7,4 % 2,5 % 4,8 % 2,4 %
C. Det Konservative Folkeparti 9,4 % 5,3 % 3,6 % 7,6 % 5,6 %
D. Nye Borgerlige - - - 2,7 5,1 %
E. Klaus Riskær Pedersen - - - 1,2 % -
F. Socialistisk Folkeparti 11,0 % 8,3 % 4,1 % 10,6 % 10,0 %
I. Liberal Alliance - 4,7 % 6,0 % 1,9 %
6,2 %
K. Kristendemokraterne 0,3 % 0,3 % 0,4 % 0,8 %
0,2 %
M. Moderaterne - - - - 11,0 %
O. Dansk Folkeparti 17,3 % 18,5 % 28,4 % 11,4 % 4,2 %
P. Stram Kurs - - - 2,9 % -
Q. Frie Grønne - - - - 0,2 %
V. Venstre 30,0 % 29,0 % 20,6 % 25,2 % 12,5 %
Y. Ny Alliance 2,8 % - - - -
Æ. Danmarksdemokraterne - - - - 10,3 %
Ø. Enhedslisten 1,3 % 5,2 % 6,0 % 5,1 % 3,0 %
Å. Alternativet - - 3,6 % 1,6 % 2,0 %
Stemmeprocent 88,5 % 89,0 % 87,5 % 84,9 % 85,1 %

*DANMARKS STATISTIK – STATISTIKBANKEN.DK/FVKOM

Kommunal service og beskatning

Stevns og Vallø gik ind i sammenlægningen med skatteprocenter på hhv. 21,70 og 20,50. I den sammenlagte kommune endte skatteprocenten på 25,00. Her blev den liggende frem til 2021, hvor den blev hævet til 26,00. Grundskyldpromillen er på 21,520.

Både når det gælder ældreområdet og dagtilbud ligger udgifterne i Stevns Kommune under landsgennemsnittet. Ældreudgifterne pr. ældre var i 2020 på 38.881 kr., hvilket var 14,8 % under landsgennemsnittet.

Dagtilbudsudgifterne var på 37.123 kr. pr. 0‑10‑årig og dermed 10,3 % lavere end på landsplan. Udgifterne til folkeskolen var derimod en smule højere pr. elev end i landet som helhed.

Kommunale fremtidsplaner og strategier

Stevns Kommune fik i 2019 en ny vision, »Stevns – du kommer igen«. Genkomsten skal forstås på mange måder. Det kan være turisten, som genbesøger Stevns Kommune. Det kan være en borger, som kommer hjem (igen) fra arbejde hver dag. Det kan være låneren på biblioteket, som kommer igen. Det kan være den ældre, som kommer igen efter et langt genoptræningsforløb. Det kan være den unge stevnsbo, som kommer hjem igen for at stifte familie efter endt uddannelse. Eller det kan være den tidligere ansatte, som søger tilbage til Stevns Kommune igen.

I Planstrategi 2020 fremhæver kommunalbestyrelsen, at befolkningsudviklingen er stærkest i det, der beskrives som de fire udviklingsbyer: Store Heddinge, Strøby Egede, Hårlev og Rødvig. Det er et bevidst valg, at bolig udbygning primært skal foregå i de fire byer, der rummer lidt over halvdelen af befolkningen, og hvor kommunen også har samlet mange kommunale tilbud.

I Planstrategi 2020 er der fokus på kommunens kvaliteter som bosætningskommune, på natur‑ og kulturlandskaber og på bæredygtighed.

Klimatilpasning

Stevns Kommune har en 43 km lang kystlinje, hvoraf en del er beskyttet af den høje klint. I Rødvig Havn og på flere andre kyststrækninger arbejdes der med kystsikringsprojekter for at modvirke erosion eller oversvømmelser. I Store Heddinge er der igangsat flere projekter for at sikre bedre opsamling af regnvand ved voldsom nedbør. Også den 35 km lange Tryggevælde Å indgår i kommunens klimatilpasningsplan med bl.a. genslyngning af åen og større vådområder.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Stevns Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Politik og planer