Råbjerg Mile træder tydeligt frem i landskabet, mens den langsomt bevæger sig mod øst hen over Skagen Odde.
.

Råbjerg Mile er Danmarks største vandreklit og ligger midt på Skagen Odde. Klitten rejser sig ca. 20 m op over det omgivende landskab, men da den ligger på en flade af hævede oddeaflejringer, har den en totalhøjde på ca. 40 m. Den nuværende klit er en parabelklit med en central kerne uden vegetation og to arme, som begge er delvis overgroede. Kernen, som dækker et areal på ca. 1 km², har en svagt hældende stødside mod sydvest og en ganske stejl læside mod nordøst. Fra den bagvedliggende slette transporteres sand hen over stødsiden og aflejres på læsiden.

I modsætning til det omkringliggende landskab, hvor beplantning har gjort de fleste klitter stedfaste, har Råbjerg Mile fået lov til at udvikle sig naturligt. Man har fulgt udviklingen siden 1887, hvor klitten var halvmåneformet og havde en læside mod øst i overensstemmelse med de herskende vinde fra vest. I begyndelsen af 1900-tallet udviklede Råbjerg Mile sig dog til en parabelklit med en læside mod nordøst. Det skyldtes, at de fremherskende vinde blev mindre kraftige og drejede mere mod syd. Siden 1887 er klitten vandret omkring 1,5 km, først mod øst senere mod nordøst. Da de sydlige vinde fortsat dominerer i området, vil klitten fremover sandsynligvis tage en mere nordlig kurs. Den flade slette Råbjerg Stene vest for Råbjerg Mile viser landskabet, som det ser ud, efter at klitten har bevæget sig over det.

Den hvide, vegetationsløse klit står i skarp kontrast til det omkringliggende landskab, der domineres af en kombination af hedelyngens årstidsbestemte grønne, brune eller violette farver og de grågrønne farver fra klitternes sandhjælme og marehalm.

I de næringsfattige Milesøerne syd for Råbjerg Mile vokser især kransnålalger og hestehale. I nogle af søerne findes mere sjældne planter som tvepibet lobelie, korsarve, dværgsiv, pilledrager og strandbo, mens andre har rørsumpe med tagrør og strandkogleaks. Om foråret yngler strandtudser i søerne, og i forsommeren er det lave vand fyldt med deres sortbrune haletudser.

Der er et rigt fugleliv omkring Råbjerg Mile. På hederne yngler bl.a. storspove, dobbeltbekkasin, rødben og krikand, mens grågås, gråstrubet lappedykker, lille lappedykker, vandrikse, rørsanger, rødrygget tornskade og rørspurv yngler ved Milesøerne. Op til fire tranepar ynglede her i 2015. Om foråret raster mange rovfugle desuden i området, inden de fortsætter mod nord.

Noget helt særligt er afblæsningsfladen Råbjerg Stene. Den fremstår som en stenslette, der ude fra vestkysten strækker sig ca. ½ km ind i landet. Råbjerg Stene er Danmarks største stenslette og bogstavelig talt vegetationsløs. Dyrelivet er begrænset, men bl.a. stor præstekrave, storspove og alm. bynkefugl yngler her.

Råbjerg Mile og den omgivende natur er blevet fredet ad flere omgange siden 1900, hvor staten opkøbte Råbjerg Mile for at bevare den som en aktiv vandreklit. Den seneste fredning er fra 2008. Da måtte den eksisterende fredning udvides, da milen var på vej ind på private jorder. I 2016 omfatter fredningerne tilsammen et område, som strækker sig fra Hulsig Hede og Pælens Mile i nord til Slåbakkegård og Skiveren i syd. Råbjerg Mile indgår desuden i habitatområdet og fuglebeskyttelsesområdet Råbjerg Mile og Hulsig Hede.

Den britiske instruktør Peter Brooks film King Lear (1971), der er en version af Shakespeares drama, blev optaget i Råbjerg Mile. Hele kongeborgen blev bygget op på milen og det, som ikke lod sig fjerne efter optagelserne, blev gravet ned. I forbindelse med milens vandring dukker der fra tid til anden rester af borgen op.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Frederikshavn Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land