En fjordhest græsser i Råmose op mod Baltorpvej. Ballerup Kommune, som har plejemyndigheden i området, ønsker, at Råmose skal fremstå som et lysåbent mosaiklandskab med rørsump, åbne vandarealer, afgræssede enge og moser. For at bevare det lysåbne præg græsses området derfor af især kvæg og får samt i mindre omfang af heste.
.
Rørsangeren er en meget almindelig fugl i Råmose.
.

Syd for Baltorpvej i den vestligste ende af Ballerup ligger den 29 ha store Råmose. I slutningen af 1700-tallet blev mosen opdelt i små parceller, som blev delt mellem gårdene i Ballerup, Pederstrup og Ågerup. Moseparcellerne blev anvendt til skæring af tagrør og tørv.

I dag fremstår Råmose som et varieret sø-, eng- og moseområde med rørskov og pilekrat. Der er fundet ca. 150 forskellige plantearter i mosen, heriblandt blågrå siv, dagpragtstjerne, brudelys, kærfladbælg, vandpeberrod, engkabbeleje, alm. skjolddrager, mjødurt, lodden dueurt, stor skjaller og vild kørvel. Mosens vandhuller er ynglested for guldsmede som stor kejserguldsmed, fireplettet libel og kilepletmosaikguldsmed, og om foråret genlyder de af spidssnudede frøers boblende kvækken. Ynglefuglene omfatter bl.a. grågås, vandrikse, rørdrum og rørhøg samt småfugle som rørspurv og rørsanger. Om foråret og efteråret lægger også trækkende rørhøge og grågæs vejen forbi mosen og kan ses fouragere på engene og i de vandfyldte tørvegrave.

Hovedparten af Råmose ejes i dag af Ballerup Kommune. Området blev fredet i 1962, og for at give mulighed for naturpleje blev der indført plejehjemmel i fredningsbestemmelserne i 2005.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Ballerup Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land