Fra begyndelsen af maj til lidt ind i juni kan man opleve salepgøgeurtens mørkt purpurrøde til rosa blomster over Rævebakkers kystnære overdrev. På netop Rævebakker har den sjældne orkidé en stor bestand, og arten er derfor udpeget som ansvarsart for Samsø Kommune. Salepgøgeurt er meget følsom over for tilgroning, og græsningen af de kuperede overdrev er derfor helt nødvendig for plantens overlevelse. Undersøgelser har således vist, at ophører græsningen i blot tre år, kan bestanden af salepgøgeurt falde med 97 %.

.

Ud mod den sydøstlige del af Samsøs Sælvigbugt ligger en gammel kystskrænt fra Littorinahavet. Skrænten og det omkringliggende, kuperede landskab kaldes Rævebakker og dækkes langt overvejende af et strandoverdrev. På overdrevet findes et system af lave jorddiger, mens der på markerne lige nord for Bisgård Mark ligger flere bronzealderhøje.

Især overdrevet huser et bemærkelsesværdigt planteliv, der ud over almindelige overdrevsplanter som vellugtende gulaks, alm. bakketidsel, knoldranunkel og kornet stenbræk også omfatter en stor bestand af den sjældne salepgøgeurt.

For bl.a. at beskytte jorddigerne og salepgøgeurterne blev ca. 14 ha af Rævebakker fredet i 1989. Området er privatejet, og der er ikke offentlig adgang.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Samsø Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land