Foran det smalle bånd af rørskov, der kanter skoven ned til bredden af Rands Fjord, har to kajakroere søgt ly for vinden. Det er forbudt at sejle med motor på den 140 ha store sø, og kano- og kajakroere har derfor søen i fred. Af hensyn til de ynglende havørne er det dog ikke tilladt at sejle på den sydvestlige del af Rands Fjord i perioden d. 1. januar til d. 30. august.
.
Rands Fjord, som strækker sig langs grænsen mellem Vejle og Fredericia Kommuner, danner afslutningen på Elbo Dal, der før inddæmningen har udgjort en markant forhindring for den nord-syd-gående trafik i området. Dalen kunne kun passeres fem steder, heriblandt ved Rands Fjord neden for Egeskov, hvor vadestedet var markeret med riskoste stikket ned i fjordbunden. Da fjorden og dalen bl.a. fungerede som forsvarsværk for garnisonsbyen Fredericia, blev riskostene fjernet i krigstider.
.
På sine karakteristiske lange, orangerøde ben holder en rødben opmærksomt udkig over strandengen fra toppen af en gammel hegnspæl. Den lille fugl med det meget beskrivende navn hører med en ynglebestand på 10.000-15.000 par til vores mest almindeligt ynglende vadefugle. Rødben kan bl.a. opleves ved Rands Fjord, hvor karakteristiske kald: "tiuu-huu" genlyder over engene foråret igennem.
.

Den ca. 140 ha store Rands Fjord strækker sig op på langs af grænsen mellem Vejle og Fredericia Kommuner, hvor Elbo Dal udmunder i Vejle Fjord. Søen var tidligere en fjordarm, men tilgroning og tilførsel af materiale betød, at den gradvis blev afsnøret fra fjorden. Det var dog først med anlæggelsen af en dæmning med sluse i 1866, at Rands Fjord blev helt afskåret, og i dag fremstår den som en stor ferskvandssø. Rands Fjord har et topografisk opland på 139 km2, som overvejende består af landbrugsarealer. Det største tilløb er Spang Å, som løber til søen i vest og forlader den igen i øst for at løbe til slusen og dernæst til udløbet i Vejle Fjord ved Hølsminde.

Med en gennemsnitsdybde på 1,2 m og en størstedybde på 2,1 m er Rands Fjord meget lavvandet. Trods det lave vand er søen så næringsbelastet, at lyset har svært ved at trænge ned til bunden, og det er derfor kun i det mest lavvandede område ud mod Hølsminde, at man finder en undervandsvegetation af især børstebladet vandaks. Næsten hele søen omkranses til gengæld af rørskov, som visse steder strækker sig 50 m ud i søen.

Fiskebestanden domineres af skaller, men omfatter også bl.a. aborre, brasen, karusse, karpe, gedde og ål. Desuden krydses søen hvert efterår af havørreder, som trækker op i Spang Å for at gyde.

Ellers er Rands Fjord især kendt for sit fugleliv. I rørskoven yngler toppet og lille lappedykker, skægmejse, knopsvane, grågås, skeand, lille og stor skallesluger, trold- og taffeland samt rørhøg. Vadefugle som rødben, stor præstekrave og dobbeltbekkasin yngler også i området, og om foråret kan man høre et stort småfuglekor med bl.a. nattergal, græshoppesanger, rørsanger og kærsanger. Derudover slog et havørnepar sig ned ved Rands Fjord i 2013, og fra 2014 til 2019 har det opfostret ti flyvefærdige unger. Isfugl og fiskehejre ses året rundt, og i vinterhalvåret er søen en vigtig rasteplads for en række forskellige svømmefugle.

Den østligste del af Rands Fjord med tilstødende landarealer blev fredet i 1968, og i 1979 blev også den vestlige del af søen fredet. Dertil kommer området mellem Rands Fjord og Hølsminde, som blev fredet i 1993.

Videre læsning

Læs mere om De ferske vande i Fredericia Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande