Udsigt over Vejle å en våd decemberdag fra gangbroen over Vejle å - set mod øst
.
Udsigt over Vejle å en våd decemberdag fra gangbroen over Vejle å - set mod vest
.
Rekonstruktion ved broens sydende
.

Faktaboks

Kommune
Vejle Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
310927
Sted- og lokalitetsnummer
170601-325
Anlæg
Bro, Vikingetid (dateret 900 e.Kr. - 1066 e.Kr.)

Tværs over Vejle Ådal opførte kong Harald Blåtand omkring år 980 et storslået broanlæg. Broen var mindst 760 meter lang og cirka 5 meter bred. Den bestod af 280 brofag med hver fire lodrette stolper på op til seks meters længde. Broen var del af et større trafikalt system, der f.eks. også bestod af talrige hulveje, som stadig kan ses i de stejle skråninger ned til ådalen. Broen og hulvejene sikrede, at budskaber og militære ordrer hurtigt kunne komme fra kongen i Jelling ud i riget.

Original fredningstekst

Ejerlav: Ladegård og Søgård = Søgård Vikingetidsbro i Ravning Enge. De under nuværende jordoverflade eksisterende levn af vikingetidsbrokonstruk- tion i Ravning Enge må ikke beskadiges, ændres eller på nogen anden måde for- styrres. Det fredede areal, der benyttes som fiskedambrug, strækker sig i en 10 me- ter bred bræmme fra nord til syd gennem de på denne ejendom beliggende dam- me og dæmninger. Det fredede areal må fortsat benyttes som fiskedambrug, for- udsat der ikke iværksættes foranstaltninger, som kan medføre, at mindesmær- ket berøres. Til matr.nr. 1d af Ladegård og Søgård: Det fredede areal, der er under landbrugsmæssig dyrkning, strækker sig i en 10 m bred bræmme fra nord til syd midt gennem marken. Det fredede areal må dyrkes på samme måde som hidtil, forudsat der ikke anvendes jordbundsløs- nere eller foretages anden form for dyb jordbearbejdning, f.eks. dybdepløj- ning. Til matr.nr.4a og 15a af Ravning by: Det fredede areal der er under landbrugsdyrkning, omfatter en ca. 7 meter bred bræmme langs vestskellet til matr.nr. 1a af Ladegård og Søgård, Nørup sogn. Det fredede areal må dyrkes på samme måde som hidtil, forudsat der ikke anvendes jordbundsløsnere eller foretages anden form for dyb jord- bearbejdning, f.eks. dybdepløjning. Til matr.nr.1a af Ladegård og Søgård: Det fredede areal, der er under landbrugsmæssig dyrkning, omfatter en 3 meter bred bræmme langs østskellet til matr.nr. 15a og 4a af Ravning by, Bredsten sogn. Det fredede areal må dyrkes på samme måde som hidtil, forudsat der ikke anvendes jordbundsløsnere eller foretages anden form for dyb jordbearbejdning f.eks. dybdepløjning.

Undersøgelseshistorie

1972
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVikingetids træbro.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2009
Fortidsminde af national betydning - KulturstyrelsenNy formidling i form af skiltning og rekonstruktion på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Vikingetid

Vikingetiden er en speciel skandinavisk betegnelse for den yngste del af jernalderen. Perioden er navnlig kendt pga. de skandinaver, der drog på plyndrings- og erobringstogter forskellige steder både inden og uden for det europæiske område. I slutningen af vikingetiden skete der en konsolidering af magten, hvilket bl.a. gav sig udslag i opbygningen af store fyrsteanlæg som Jelling og Gl. Lejre, anlæggelsen af flere forsvarsanlæg og dannelsen af en egentlig, samlende kongemagt i det danske område. Blandt de typiske synlige fortidsminder er rundhøje, skibssætninger, forsvarsanlæg, såsom de karakteristiske ringborge, samt runesten med tidens typiske runeindskrifter. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links