Solgaven i Vejle Kommune er et bo- og aktivitetscenter for blinde og svagsynede personer. Sådanne institutioner er en vigtig del af det danske velfærdssamfund.
.
En læge og en sygeplejerske tilser en patient på Gentofte Hospital. Varetagelsen af sundhedsvæsenet er regionernes vigtigste opgave.
.
Amter og regioner før og efter Strukturreformen 2007. Københavns og Frederiksberg Kommuner fungerede som både kommuner og amter indtil Strukturreformen, og de var således ikke en del af Københavns Amt. Den 1. januar 2003 blev de bornholmske kommuner og Bornholms Amt sammenlagt til Bornholms Regionskommune, der fra d. 1. januar 2007 indgik som en del af Region Hovedstaden.
.

Mens kommunerne efter Strukturreformen i 2007 langt hen ad vejen lignede kommunerne fra før reformerne, nogle dog større og alle med flere opgaver, var de nye regioner meget forskellige fra de gamle amter. De var ikke blot blevet større, de mistede også mange af deres opgaver, de mistede retten til at udskrive skatter, og deres styreform var ganske anderledes.

Før 2007 havde amterne og kommunerne den samme styreform med en kommunalbestyrelse/amtsråd, borgmester/amtsborgmester og udvalg, som varetog den såkaldte umiddelbare forvaltning; nu er regioner og kommuner derimod skruet forskelligt sammen. Regionsrådets formand må ikke kalde sig borgmester, og oprindelig måtte regionerne ikke nedsætte stående udvalg. Det må de dog nu. Regionerne kan vælge mellem udvalgsstyre eller en styreform, hvor enten det samlede regionsråd eller regionsrådets forretningsudvalg har den umiddelbare forvaltningskompetence. Forretningsudvalget er eneste obligatoriske udvalg, med samme retlige status som kommunernes økonomiudvalg. Forretningsudvalget har 11 til 19 medlemmer ud af regionsrådets 41 medlemmer.

Styreformen fordeler magten i regionerne på en anden måde, end tilfældet var i amtskommunerne. For det første får regionsrådsformanden, som er født formand for forretningsudvalget, en betydelig magt, som ikke skal deles med andre udvalgsformænd med forvaltningskompetence. Medlemmerne af forretningsudvalget sidder tættere på beslutningernes centrum end de øvrige regionsrådsmedlemmer, som savner indseende i driften. For det andet skubber fraværet af det gamle udvalgsstyre en større del af magten over til den regionale administration og til regionsrådsformanden.

Regionernes opgaver

Sundhedsvæsenet er regionernes store og næsten enedominerende opgave. Den dækker ikke blot de somatiske og psykiatriske hospitaler, men også sygesikringen og de praktiserende læger og speciallæger. Sundhedsvæsenet er regionernes primære eksistensberettigelse, da kommunerne er for små, og der endnu ikke har vist sig tilstrækkelig politisk opbakning bag alternative måder at drive sundhedsvæsenet på.

Regionernes øvrige opgaver er ikke store. De omfatter driften af institutioner for grupper med særlige sociale og undervisningsmæssige behov, opgaver i forbindelse med råstofkortlægning og jordforurening, deltagelse i regionale trafikselskaber samt regional udvikling i bred forstand. Alle disse opgaver ville kunne løses af kommunerne eller staten, hvis vi ikke havde regionerne.

Strukturreformen brød med princippet om, at finansiering og ansvar følges ad. Regionerne kan ikke selv udskrive skatter. Deres indtægter er dels et statsligt tilskud, som er parallelt til det bloktilskud, kommunerne modtager, dels tilskud fra kommunerne, som delvist er afhængigt af regionernes performance på sundhedsområdet. Kommunerne bidrager også til finansieringen af regionernes regionale udviklingsopgave. Regionerne skal holde kasserne til finansiering af sundhedsområdet adskilt fra regional udvikling og drift af andre institutioner. Regionernes muligheder for egne indtægter er ganske beskedne.

I kraft af en gammel tradition (den såkaldte kommunalfuldmagt) kan kommunerne påtage sig at løse opgaver, som er af kommunal interesse, selv om der ikke er en udtrykkelig lovhjemmel hertil. Det kan regionerne ikke. Regionsloven forbyder direkte regionerne at varetage opgaver ud over de lovhjemlede.

Strukturreformen har indebåret en betydelig centralisering af sundhedsområdet. Det gælder den generelle finansiering af regionernes sundhedsudgifter og i særdeleshed statslig indflydelse på større investeringer i sygehusbyggeri, og det gælder den statslige regulering af sundhedsvæsenets ydelser, hvor blandt andet Sundhedsstyrelsen har fået stærkere kompetencer.

Mens kommunerne lever trygt i statens stramme favn, er det samme ikke tilfældet for regionerne. Det politiske flertal, som stod bag regionernes dannelse, har ad flere omgange foreslået regionerne nedlagt eller svækket. I den sammenhæng er organiseringen af sygehusene den store udfordring. Sygehusene er meget komplekse organisationer, og kompleksiteten øges af en arbejdsdeling, som henlægger visse former for behandling til lands- eller landsdelshospitaler. Et forslag fremsat før valget i 2019 af den daværende borgerlige regering overlevede ikke skiftet til en socialdemokratisk regering. Regionerne lever fortsat med en risiko for, at en fremtidig regering gennemfører større ændringer af sundheds- og især sygehusvæsenet med skæbnesvangre konsekvenser for dem.

Videre læsning

Læs mere om Danmarks samfund og befolkning

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om politik og planer