Det fremskredne byggeri af Regionshospitalet Gødstrup på Gødstrupvej fotograferet i april 2019. Når Regionshospitalet Gødstrup står klar, skal det erstatte sygehusene i Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm. Byrådet i Herning har vedtaget lokalplaner, der muliggør ca. 300 boliger, 3.000 m2 detailhandel samt erhvervsudvikling i umiddelbar nærhed af regionshospitalet og Gødstrup.

.

Regionshospitalet Gødstrup er et af de såkaldte supersygehuse, som finansieres gennem den kvalitetsfondspulje til hospitalsbyggerier, der blev oprettet i 2007. Ud af puljens 41 mia. kr. (2009-priser) bidrog staten med 25 mia. kr. og regionerne med resten. Puljen har heraf støttet Gødstrupbyggeriet med 3,1 mia. kr. Hospitalet ejes af Region Midtjylland.

I projektfasen har byggeriet heddet Det Nye Hospital i Vest, DNV Gødstrup. Som nyt hospital hedder det fra indflytningen (der planlægges i 2021) Regionshospitalet Gødstrup.

Når Regionshospitalet Gødstrup tages i brug, samles de centrale dele af regionens Hospitalsenheden Vest på en matrikel i form af et stort moderne akuthospital med alle behandlingsfunktioner. Dermed erstatter det fra den planlagte ibrugtagning i 2021 sygehusene i Herning og Holstebro og dermed også de tidligere sygehuse i Lemvig, Ringkøbing og Tarm. Det nye hospital dækker dermed et optageområde med ca. 286.500 indbyggere (2018) og forventes at betjene ca. 44.000 indlagte patienter årligt. Hospitalet skal være ca. 127.000 m² og have 409 somatiske sengepladser bestående af enestuer med eget bad.

Planlægning af byggeriet

Da regionsrådet i 2008 vedtog placeringen i Gødstrup uden for Herning, gav det anledning til store diskussioner. Specielt borgerne i og omkring Holstebro mente, at de fik alt for langt til behandling, når det lokale sygehus i Holstebro samtidig skulle lukkes. Selv om det er regionsrådets kompetence at bestemme, hvor hospitalerne skal placeres, blev regeringen involveret, og der blev også inden for partiet Venstre lagt pres på statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) for at ændre beslutningen om placeringen. Regeringen holdt dog fast i, at beslutningen var regionsrådets.

Borgerne i Holstebro fik tilsagn om bygning af en motorvej fra Holstebro til Gødstrup, således at man kan komme hurtigere på hospitalet. Strækningen fra Holstebro til Gødstrup er ca. 35 km. Samtidig har der siden byggeriets påbegyndelse i 2012 været økonomiske problemer. Under henvisning til løbende fald i indlæggelsestider er antallet af sengepladser reduceret, og for at reducere prisen er facaderne blevet ændret.

Behandling af somatiske sygdomme

Hospitalet tilbyder behandlinger på regionalt niveau og på basisniveau. Det vil sige behandling af akut opståede sygdomme inden for medicin, kirurgi, børnesygdomme og kvindesygdomme. Der vil desuden være øjenafdeling, øre-næse-hals-afdeling og kræftafdeling på hospitalet. Gødstrup bliver således et hospital, der kan behandle langt de fleste borgere i Vestjylland. Patienter med specielle behov som fx hjerteoperationer skal fortsat til Aarhus Universitetshospital i Skejby. At være supersygehus betyder således ikke, at behandlingen af de højest specialiserede sygdomme flyttes til Gødstrup.

Der vil være en stor undervisningsaktivitet på sygehuset med uddannelse af alle typer sundhedsfaglige professioner.

Der vil også være en betydelig forskningsaktivitet. Under navnet NIDO danmark skal et nybygget forskningscenter på 5.000 m2 styrke hospitalets forskellige forskningsmiljøer og bl.a. rumme laboratorier, biobank og lokaler og faciliteter til forskere. Centeret åbner samtidig med hele hospitalet. Forskningen skal især prioritere de store folkesygdomme.

Behandling af psykiatriske sygdomme

I forbindelse med at Regionshospitalet Gødstrup samler behandlingerne fra Holstebro og Herning inden for de somatiske sygdomme, samles også behandlingen inden for de psykiatriske sygdomme i et nybyggeri på 13.000 m². Den psykiatriske afdeling ligger i forlængelse af det somatiske byggeri; den er dog ikke en del af kvalitetsfondsbyggerierne, men er finansieret af Region Midtjylland og budgetteret til ca. 380 mio. kr. Det er ligeledes planlagt til at blive taget i brug i 2021. Den korte afstand mellem de psykiatriske og somatiske afdelinger skal forbedre samarbejdet mellem de to områder, da patienter med psykiatriske lidelser ofte også har somatiske problemer.

Psykiatriens del af hospitalet vil have både ambulant behandling og indlagte patienter. Der vil komme tre sengeafdelinger med stuer orienteret mod omgivelserne og mange muligheder for aktiviteter, bl.a. vil der være multiaktivitetsrum og sportshal. Hertil kommer gårdhaver med forskellige sanseindtryk og sansestimulation.

Hospitalets arkitektur

Den somatiske del af Regionshospitalet Gødstrup er tegnet af konsortiet CuraVita med AART architects, Arkitema Architects og NSW Arkitektur. CuraVita vandt i 2011 arkitektkonkurrencen med en bygning tilrettelagt omkring en 375 m lang foyer udsmykket af Erik A. Frandsen, således at ambulatorierne er i de nederste etager og sengeafsnittene ovenpå. Patienterne ser ned på grønne tage, som spiller sammen med landskabsarkitekturen, der er inspireret af det vestjyske hedelandskab. Materialerne er beton og teglsten med brug af træ som gennemgående æstetisk element. Det kunstneriske program er udarbejdet af IN SITU og omfatter en bred vifte af kunst, bl.a. en installation af Olafur Elíasson, Verden set oppefra (2017), hvor publikum ved hjælp af spejle kan se sig selv i et andet perspektiv.

Den cirkulære hospitalskirke i Gødstrup er tegnet af Friis & Moltke A/S og giver gennem sin runde form et mod- og medspil til den rektangulære arkitektur. Andagtsrummet oplyses dels af et ovenlys, der leder lyset ned, dels ved bygningens store vinduer ud til parken. Billedhuggeren Ingvar Cronhammar og arkitekt Palle Hurwitz har designet en bygning til fordybelse og eftertænksomhed, der skal rumme Svend Wiig Hansens keramiske relief Pietas fra 1976 fra Herning Centralsygehus.

Regionshospitalets psykiatriske del er tegnet af AART architects, SMAK architects, Nordic – Office of Architecture, mens VEGA Landskab har planlagt udendørsarealerne.

Videre læsning

Læs mere om uddannelse, sundhed og omsorg i Herning Kommune

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg