I Tirsted Kirke findes en lang række kalkmalerier fra ca. år 1400. På dette udsnit ses en mand i gabestok og en, der bliver hængt. Kalkmaleriet skal illustrere en historie fra »Esters Bog« i Det Gamle Testamente med kong Ahasverus med sværd, der troner som dommer, Mordokaj, som uretmæssigt er blevet sat i gabestok, og Haman, kongens rådgiver, der er skyld i Mordokajs situation og efterfølgende bliver hængt. De bibelske personer er iklædt tøj som almindelige folk i datiden, adelsmænd blev hverken hængt eller sat i gabestok, og kalkmaleriet giver et indblik i straffemetoder i senmiddelalderen.
.
Den ensomt beliggende Tirsted Kirke er en af de flotteste repræsentanter for Lollands senromanske teglstensarkitektur. Den arkitektoniske rigdom kommer bl.a. til udtryk i den rige dekoration på korets østgavl. Hvem bygherren var, vides ikke, men der er kendskab til, at kronen havde kaldsretten (dvs. retten til at besætte embeder) allerede før Reformationen.
.

I Lolland Kommune er 80,2 % medlemmer af folkekirken, hvilket ligger over landsgennemsnittet på 73,8 % (2021). Gennemsnittet spænder over forskelle mellem sognene fra 68,6 % på Fejø til 87,2 % i Torslunde Sogn. De 23 sogne i Maribo Domprovsti og 26 sogne i Lolland Vestre Provsti ligger alle i kommunen.

P.O. Boisen, der var sognepræst for Vesterborg og Birket fra 1787 og biskop over Lolland-Falsters Stift fra 1805, oprettede med støtte fra Lollands største godsejer, grev Christian Ditlev F. Reventlow, i 1802 Lollands første seminarium i sin præstegård i Vesterborg. Seminariet skulle uddanne »nøjsomme og tarvelige Skolelærere« for almuen og lignede på flere måder de senere højskoler. Vækkelserne kom først til Lolland med Boisens søn, den grundtvigianske præst, Lars Nannestad Boisen, som tog initiativ til de første gudelige forsamlinger på Lolland.

Sent i 1800-tallet fulgte en indremissionsk vækkelse med bl.a. præsten C. Asschenfeldt-Hansen i Halsted 1880-82 og i Slemminge-Fjelde 1896-1904. Indre Mission fik dog aldrig stor udbredelse på Lolland, og Vilhelm Beck kaldte øen for »de Dødes Rige«. Den gode jord med mange herregårde kan være én af forklaringerne på dette.

Grundtvigianismen har mest ud‑ foldet sig gennem Lollands Højskole, der eksisterede 1905‑96 i Søllested. Biskop Halfdan Høgsbro udtalte i 1952, at Lolland var præget af en forbavsende venlighed over for præst og kirke, men »man slider ikke på kirkebænkene«. Den nationalliberale grundlovsmand og biskop over Lolland‑Falsters Stift i hhv. 1849‑54 og 1871‑87, D.G. Monrad, lagde – uden dog at tilslutte sig grundtvigianismen eller Indre Mission – et stort arbejde i at fremme skoleundervisningen på Lolland. Der har været 14 missionshuse i kommunen, hvoraf missionshuset Eben Ezer på Museumsgade i Maribo fra 1898 og Luthersk Missions Missionshuset i Rå fra 1891 fortsat er i brug. Præstegården fra 1847 på Askø danner også rammen om månedlige møder i Luthersk Mission.

I Maribo ligger den katolske kirke Sankt Birgitta Kirke, der blev indviet i 1897 efter tegninger af H.C. Glahn. I 1914 ankom Sankt Joseph Søstrene til Maribo og stiftede Sankt Birgitta Skole i 1916. Sankt Franciscus Kirke, der også er tegnet af H.C. Glahn, blev indviet i 1921. I Maribo ligger birgittinerklosteret. I 2016 blev flere katolske menigheder lagt sammen til den nu‑ værende Sankt Josefs menighed, der dækker Lolland, Falster, Farø, Bogø og Møn.

Buddhistisk Center Lolland er tempel og retreat for den tibetansk buddhistiske Karma Kadjy Skolen/Karma Kagyu Skolen, der blev grundlagt i 1972 og anerkendt som trossamfund i 1988.

I Nakskov ligger to moskéer. Den ene er Islamisk Trossamfund af Bosniakker/Dzemat Nakskov, etableret i 1998 og godkendt som trossamfund i 2001 som del af Islamisk Trossamfund af Bosniakker i Danmark, mens den anden, Ahmadiyya‑moskéen Baitul Hamd Moske, blev etableret i 2003, fra 2007 i egne lokaler. Ahmadiyya‑ bevægelsen blev i 1974 det første anerkendte muslimske trossamfund i Danmark.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Lolland Kommune

Mere om politik og religion i kommunen

Læs også om

Se alle artikler om Religion og trossamfund