Der bliver bedt og leget i Indre Missions børneklubber. Bornholms kirkeliv har siden 1700-tallet været præget af vækkelser og mange frikirker. Indre Mission har været aktiv på Bornholm siden sidst i 1800-tallet og har fortsat aktiviteter flere steder på øen.
.

I Bornholms Regionskommune er 80,2 % medlemmer af folkekirken, hvilket ligger over landsgennemsnittet på 75,3 % (2018). Bornholms Provsti ligger i Københavns Stift og har 22 sogne fordelt på 14 pastorater.

Bornholm har siden 1700-tallet haft et meget aktivt kirkeliv med vækkelser og mange frikirkedannelser. Fra 1862 og frem blev der opført over 80 nye kirker og missionshuse på øen. Den første pietistiske vækkelse fulgte efter ansættelsen i 1739 af Andreas Agerbech som sognepræst i Poulsker Sogn og senere i Klemensker Sogn. Den pietistiske vækkelse mødte megen modstand, og Agerbech selv var involveret i flere retstvister med øens øvrighedspersoner, hvis livsførelse han anfægtede. Agerbech mistede sit embede i 1757, men vækkelsen fortsatte århundredet ud.

Det store vendepunkt i Bornholms kirkehistorie og de følgende stridigheder mellem forskellige vækkelsesretninger kom i 1860, da teolog og prædikant P.C. Trandberg vendte tilbage til sin fødeø for at virke som missionerende rejsepræst. Han blev hurtigt kendt for sin stærkt følelsesladede forkyndelse, hvor han også kritiserede folkekirken og dens præster. Det førte til en eksklusion af Trandberg, der dog dannede en frimenighed i 1863 med forbindelser til N.P. Grunnets evangelisk-lutherske frikirke i København. Den karismatiske Trandberg fik mange tilhængere, bl.a. smeden Christian Møller, der blev oplært til prædikant og fulgte med Trandberg efter dennes eksklusion. Møller blev imidlertid påvirket af den svenske prædikant Carl Olof Rosenius, og det endte med et brud mellem Trandberg og Møller i 1866, hvor størstedelen af menigheden fulgte Møller. Trandberg sluttede sig i stedet til øens grundtvigianisme, som især stod stærkt på Østbornholm. I 1872 dannede Trandberg en grundtvigsk valgmenighed og blev derved tilknyttet folkekirken. Han udvandrede til USA, hvor han fra 1882 virkede som præst og underviser for skandinaviske præster. Møller dannede i 1868, inspireret af den rosenianske »nyevangelisme«, Bornholms Forening til Evangeliets Fremme, der efterhånden blev en landsdækkende organisation under navnet Luthersk Missionsforening eller Bornholmerne, som medlemmerne blev kaldt uden for Bornholm. En ny splittelse førte i 1892 til udskillelse af Evangelisk Luthersk Missionsforening (nu Evangelisk Luthersk Mission).

Skatteopkræver i Rønne Jens Beck var sammen med præsten F.V. Christensen grundtvigianske pionerer på Bornholm. I 1870 oprettedes Bornholms Folkehøjskole (nu Bornholms Højskole), der siden 1893 har ligget ved Ekkodalen.

Den betydeligste præst fra Indre Mission på Bornholm var Julius Friis-Hansen, der i 1889 kom til Olsker-Allinge Pastorat (opløst i 1940). Friis-Hansens forkyndelse vandt ikke mindst udbredelse på øen efter flere tragiske skibsforlis. I 1897 blev Bornholm Missionsforening stiftet. Indre Mission holder i dag til i bl.a. Aakirkeby, Snogebæk, Gudhjem og Klemensker.

Indre Mission, Luthersk Mission og Evangelisk Luthersk Mission tog i 1974 initiativ til oprettelsen af en fælles kristen friskole i Aakirkeby, Davidskolen, der senere blev suppleret med Peterskolen i Rønne.

Bornholms kirkeliv er også præget af et meget stærkt frikirkemiljø. Baptisterne er det ældste trossamfund på øen uden for folkekirken, og de stiftede i 1848 en lille menighed med egen kirke fra 1880. Bevægelsen voksede med flere præster og lægprædikanter og havde frem til 1990’erne mere end ti mødesale eller egentlige kirkebygninger på øen. Nu er der baptistkirke i Rønne. Pinsebevægelsen fandt også vej til Bornholm fra 1916, og i 1920 dannede Sigurd og Anna Larssen Bjørner en menighed. Pinsekirken Bornholm holder til i Rønne. Den internationale evangeliske Vineyard-bevægelse fra 1970’erne er baggrund for Rønne Vineyard, der er en evangelisk frimenighed. Beslægtet med denne frikirke er Nexø Frikirke (godkendt 2000). Bornholms Missionskirke i Rønne blev stiftet i 1907. Den evangelisk-lutherske frimenighed Bornholmerkirken (godkendt 2007) holder til i Vestermariehuset (tidl. Vestermarie Forsamlingshus) og har Københavnerkirken som forbillede. Mormonkirken eller Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige kom første gang til Bornholm omkring 1850 og har en menighed i Rønne.

Den katolske kirke har en menighed i Aakirkeby. Den er etableret i 1916, og i 1932 blev Rosenkranskirken indviet. Den katolske cistercienserorden holder til i Olsker på Myrendal Kloster (oprettet 1966), der tilhører grenen trappisterne. Frelsens Hær har en afdeling i Rønne, og siden 2016 har der ligget en moské i byen. Moskéen er en del af foreningen Det Islamiske Fællesskab og er det eneste muslimske bedested på Bornholm.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Bornholms Regionskommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Religion og trossamfund